Numer 32 / 2017

ANTYPARTYTURA? Konkurs

Redakcja

(English below)

Czym mogłaby być antypartytura?

Czy wystarczy na przykład sama niekomunikatywność zapisu, celowe błędy? Albo zaburzenie chronologii zapis – odczytanie – wykonanie?

Graficzne eksperymenty, konceptualne ożywienia, a w końcu elastyczność cyfrowych narzędzi maksymalnie rozszerzyły granice tego, czym jest partytura. Staje się nią dziś (niemal?) wszystko – od samych słów, symboli czy najprostszych bazgrołów w Paintcie, poprzez obrazy, fotografie, dokumenty, wideo, gry, po rzeźby, najrozmaitsze przedmioty i obiekty, a nawet żywe organizmy.

Co w takim razie mogłoby być zaprzeczeniem, rewersem, odwróceniem partytury? Czy właśnie w ten przewrotny sposób dowiemy się, jakie jeszcze są lub powinny być jej stałe cechy i funkcje?

Nie chcemy tworzyć żadnych definicji, a potencjalne propozycje rozumienia.

Dlatego zapraszamy do wspólnej zabawy i autorskich propozycji w formie wizualnej/graficznej, audio- lub audiowizualnej, opatrzonych krótkim komentarzem (do 1,5 tys. znaków).

Wszystkie pomysły opublikujemy na naszej stronie, a na autorów sześciu najciekawszych czekają glissandowo-zapisowe upominki*.

Nie oczekujemy powagi, liczymy na odwagę.

Wymogi:

  • techniki/narzędzia dowolne: symboliczne, tekstowe, graficzne, dźwiękowe, audiowizualne lub materialne
  • zapis w formie pliku, w zależności od wybranych narzędzi (.jpg, .png, .mp3, .wav, .mp4, .avi…) + tekst .doc
  • termin nadsyłania do 13.05, na adres magazyn.glissando@gmail.com

 

* 3 x Monodram Bogusława Schaeffera (Requiem Records/Narodowe Centrum Kultury, 2018), 3 x PRES Scores, VA (Bôłt Records, 2013)

+ wybrany numer „Glissanda”

 

————— EN —————

What could be an antiscore?

Can we define it as the uncommunicativeness of scores or intentional errors? Or disruption of a notation – reading – performance chronology?

Visual experiments, conceptual turns, and, finally, the flexibility of digital tools have considerably expanded the boundaries of this term. Today, (almost?) anything can be defined as a score: from words, symbols, the simplest drawings made in MS Paint, through pictures, photos, documents, videos, games, to sculptures, diverse objects, and even living organisms.

In that case, what could be the negation, the reverse side, and the inversion of the score? Perhaps, in this perverse way, we will come to define its immovable features and functions?

We do not want to create any definitions – we want to leave room for interpretations.

This is why we encourage you to send us your ideas as visual/graphic, audio- or audiovisual works with a short commentary (up to 1500 characters).

All works will be published on our website.  Glissando’s gifts will be awarded to six authors of the most interesting works*.

Don’t be serious, just be brave!

Requirements:

  • optional techniques/tools: symbolic, textual, graphic, audio, audiovisual or material
  • the following formats can be used: .jpg, .png, .mp3, .wav, .mp4, .avi… + text in .doc
  • please submit your work by 13.05 to out editors at magazyn@glissando.pl

 

* 3 x Bogusław Schaeffer’s Monodram (Requiem Records/Narodowe Centrum Kultury, 2018), 3 x PRES Scores, VA (Bôłt Records, 2013)

+ chosen issue of „Glissando”