Wydarzenie minęło
Wydarzenia

Burkhard Beins + Marta Zapparoli | koncert

Data
piątek, 16 marca 2018

Godz.
21:00 – 23:00

Miejsce
PROZA
Przejście Garncarskie 2

[scroll down for EN]

16.03.2018 (czwartek), godz. 21:00
PROZA / Przejście Garncarskie 2, Wrocław / wstęp wolny

Koncert towarzyszący AIR Wro Talks 3.0 jest podsumowaniem pobytu rezydencyjnego Paweł Szroniak / rozkurz w Berlinie, gdzie obserwował on najważniejsze podmioty zajmujące się muzyką eksperymentalną (m. in. Errant Bodies, Labor Sonor, Quiet Cue, Ausland), próbując zdefiniować mechanizmy mające wpływ na kształtowanie się tzw. sceny muzycznej – w szczególności niehierarchicznych społeczności, usytuowanych na marginesach kultury oficjalnej. Rezydencja Pawła Szroniaka w Berlinie była efektem współpracy Strefa Kultury Wrocław z berlinerpool i Berlin Sessions Residency w ramach AIR Wro.

Wydarzenie zaplanowane we Wrocławiu w swoim założeniu ma być próbą skonfrontowania tych doświadczeń z lokalnymi realiami, pokazując w jaki sposób muzyka może pełnić społeczne funkcje nie rezygnując ze swojego eksperymentalnego charakteru. Bardzo istotne jest zaprezentowanie praktyk artystycznych z pogranicza muzyki eksperymentalnej, swobodnej improwizacji oraz sound artu, udowadniając, że ścisłe różnice pomiędzy tymi nurtami mają charakter wyłącznie instytucjonalny i możliwe jest efektywne ich przełamywanie na drodze wymiany doświadczeń szerokiego grona artystów o zróżnicowanym statusie i obszarze zainteresowań. Berlińska scena muzyczna stanowi bardzo dobry przykład, ponieważ od lat cechuje ją wieloośrodkowość, dzięki czemu skutecznie udaje się tam unikać kostnienia form artystycznych i grzęźnięcia w odgórnie określonych ramach.

Do udziału w wydarzeniu zaproszeni zostali Burkhard Beins oraz Marta Zapparoli, a więc prominentni twórcy o silnej pozycji w środowisku muzycznym. Mimo że od 2010 roku oboje są członkami zespołu Splitter Orchester (dwudziestoczterosobowej orkiestry wykonującej muzykę improwizowaną), to jednak występ w Prozie będzie ich pierwszym koncertem zagranym w duecie.

/

Artyści:

Burkhard Beins – niemiecki kompozytor i improwizator funkcjonujący w obszarze muzyki eksperymentalnej. Znany jest z innowacyjnego wykorzystywania instrumentów perkusyjnych, preparowanych przy użyciu nietypowych obiektów. W ostatnich latach pracuje także z syntezatorami analogowymi i tworzy instalacje dźwiękowe. Beins to jeden z najważniejszych przedstawicieli berlińskiego redukcjonizmu muzycznego i członek zespołów Polwechsel, Activity Center, Splitter Orchester, The Sealed Knot, Perlonex, Sawt Out, Trio Sowari, Junk Orbit, Fracture Mechanics. Stale współpracuje z wieloma cenionymi twórcami, m.in. Svenem-Åke Johanssonem, Andreą Neumann, Keithem Rowe, Axelem Dörnerem, Chrisem Abrahamsem, Johnem Tilburym. Na jego dorobek płytowy składa się ponad 50 albumów, które zostały wydane nakładem takich wytwórni jak Zarek, Erstwhile, 2:13 Music, Hat Hut, Potlatch, Absynth, alt. vinyl, God Records, Mikroton czy Confront. Miał okazję występować w wielu prestiżowych miejscach i na festiwalach muzycznych w Europie, Ameryce, Australii i Azji: LMC Festival (Londyn), Internationale Ferienkurse für Neue Musik (Darmstadt), SKIF (St. Petersburg), Musiktage (Donaueschingen), Choppa Festival (Singapur), Cave 12 (Geneva), HCMF (Huddersfield), The Now Now (Sydney), ZKM (Karlsruhe), Kaleidophon (Ulrichsberg), Kid Ailack Music Hall (Tokio), Gaudeamus Festival (Amsterdam), Berghain (Berlin), Konfrontationen (Nickelsdorf), Serralves (Porto), Wien Modern (Wiedeń), MoMA (Nowy Jork), New Music Festival (Hanoi), Irtijal (Bejrut), Maerzmusik (Berlin). Uczestniczył w programach rezydencyjnych realizowanych przez Künstlerhäuser Worpswede (Niemcy, 2009), Elektronmusikstudion EMS (Szwecja, 2014), Muong Studios (Wietnam, 2015) i Robert Rauschenberg Foundation (USA, 2017). Regularnie prowadzi warsztaty muzyczne w oparciu o autorski system notacji graficznej Adapt/Oppose. Jest też autorem kilkunastu artykułów naukowych poświęconych muzyce współczesnej oraz współredaktorem książki Echtzeitmusik Berlin: Self-Defining a Scene, dokumentującej eksperymentalne praktyki dźwiękowe w Berlinie w latach 1995-2010 (Volke Verlag, 2011).

[www.burkhardbeins.de]

Marta Zapparoli – artystka dźwiękowa, improwizatorka i performerka, która mieszka i pracuje w Berlinie. Jej aktualna działalność muzyczna odwołuje się do takich zagadnień jak ekologia akustyczna, nagrania terenowe, zanieczyszczenie hałasem, wpływ pól elektromagnetycznych, a także wykorzystanie fal radiowych (w szczególności fal krótkich, kodu Morse’a czy fal myriametrowych). W wieku piętnastu lat zaczęła się kształcić się w zakresie sztuk pięknych i gry na saksofonie sopranowym. Podczas studiów w Bolonii współtworzyła tamtejszą scenę artystyczną, aktywnie udzielając się w obszarze sztuk scenicznych oraz realizując audycje radiowe. Około 2000 roku skierowała swoje zainteresowania w stronę muzyki eksperymentalnej i noise. W ostatnich latach dała się poznać jako jedna najciekawszych artystek dźwiękowych w Europie, wykorzystując w swojej pracy szeroki zakres technik i samodzielnie konstruowanych (lub modyfikowanych) urządzeń elektronicznych. Oprócz realizowania solowych projektów często występuje także z innymi artystami zajmującymi się muzyką, tańcem i sztuką multimedialną. Jest członkinią zespołów Splitter Orchester, The Elks i Ignaz Schick Electroacoustic Sextet. Jej nagrania ukazywały się nakładem takich wytwórni płytowych jak: Zeromoon, Idiosynkratic, Spina, Mikroton, Gagarin, Urban Art, Zarek, Nohmand i Museruole. Miała okazję prezentować swoją twórczość na festiwalach w całej Europie i Stanach Zjednoczonych.

[www.martazapparoli.blogspot.com]

/

Burkhard Beins + Marta Zapparoli

16.03.2018 (Thursday), 9 PM
PROZA / Przejście Garncarskie 2, Wrocław / admission free

The concert, accompanying the AIR Wro Talks 3.0 conference presents a summary of Paweł Szroniak’s / rozkurz Berlin residency, in the course of which he followed the most important actors dealing with experimental music (i.a. Errant Bodies, Labor Sonor, Quiet Cue, Ausland), attempting to define the mechanisms that influence the shaping of a so-called music scene – particularly non-hierarchical communities situated at the margins of official culture. Paweł’s residency in Berlin was a result of cooperation between Strefa Kultury Wrocław, berlinerpool and Berlin Sessions Residency within the framework of AIR Wro.

The event in Wrocław is an attempt to confront those experiences with the local reality by showing how music can perform social functions, at the same time preserving its experimental character. It is crucial to present artistic practices on the border of experimental music, free improvisation and sound art to prove that precise differences between these genres are merely institutional and that it is possible to effectively overcome them through the exchange of experiences by broad circles of artists of various status and diverse areas of interests. Berlin music scene presents a good example, since for years it has been defined by its certain multi-environmental character, which helps it avoid ossification of artistic forms or getting stuck in top-down established categories.

The participants of the event are Burkhard Beins and Marta Zapparoli, two prominent artists of a well-established position in the music circles. Although since 2010 they both have been members of the group Splitter Orchester (an orchestra of 24 members performing improvised music), the performance at Proza will be their first concert as a duo.

Artists:

Burkhard Beins – German experimental composer and improviser. He is known from his innovative use of percussion prepared with unusual objects. In the recent years he has also worked with analogue synthesizers and created sound installations. Beins is one of the most important representatives of Berlin reductionism and a member of such ensembles as Polwechsel, Activity Center, Splitter Orchester, The Sealed Knot, Perlonex, Sawt Out, Trio Sowari, Junk Orbit, Fracture Mechanics. He collaborates with numerous recognised artists, i.a. Sven-Åke Johansson, Andrea Neumann, Keith Rowe, Axel Dörner, Chris Abrahams and John Tilbury, He has released over 50 albums on labels like Zarek, Erstwhile Records, 2:13 Music, Hat Hut, Potlatch, Absinth, alt. vinyl, God Records, Mikroton and Confront. The venues and music festivals across Europe, North America, Australia and Asia where he has performed include LMC Festival (London), Internationale Ferienkurse für Neue Musik (Darmstadt), SKIF (St. Petersburg), Musiktage (Donaueschingen), Choppa Festival (Singapore), Cave 12 (Geneva), HCMF (Huddersfield), The Now Now (Sydney), ZKM (Karlsruhe), Kaleidophon (Ulrichsberg), Kid Ailack Music Hall (Tokyo), Gaudeamus Festival (Amsterdam), Berghain (Berlin), Konfrontationen (Nickelsdorf), Serralves (Porto), Wien Modern (Vienna), MoMA (NewYork), New Music Festival (Hanoi), Irtijal (Beirut), Maerzmusik (Berlin). He has participated in residential programmes at Künstlerhäuser Worpswede (Germany, 2009), Elektronmusikstudion EMS (Sweden, 2014), Muong Studios (Vietnam, 2015) and Robert Rauschenberg Foundation (USA, 2017). He regularly gives workshops based on his graphic score system Adapt/Oppose, has published several academic articles on contemporary music and is a co-editor of the book Echtzeitmusik Berlin – Self-Defining a Scene, documenting experimental sound practices in Berlin between 1995-2010 (Volke Verlag, 2011).

[www.burkhardbeins.de]

Marta Zapparoli – sound artist, improviser and performer based in Berlin. Her current music work refers to such issues as acoustic ecology, field recording, noise pollution, EMF, as well as the use of radio waves (especially short waves, Morse code and myriameter waves). At the age of fifteen she started education in soprano saxophone and fine arts. During her studies in Bologna she co-shaped the local art scene, actively working in the sphere of theatre and radio. Around 2000 she shifted her interests towards experimental music and noise. In the recent years she has become known as one of the most interesting European sound artists, employing a wide range of techniques and self-built (or modified) electronic equipment. Apart from her solo projects, she often collaborates with other artists working with music, dance and multimedia. She is a member of Splitter Orchester, The Elks and Ignaz Schick Electroacoustic Sextet. Her recordings have been released on such labels as Zeromoon, Idiosynkratic, Spina, Mikroton, Gagarin, Urban Art, Zarek, Nohmand and Museruole. She has presented her work at festivals across Europe and in the United States.

[www.martazapparoli.blogspot.com]