Wydarzenie minęło
Wydarzenia koncerty

Canti Spazializzati #15: PARTYTURY SŁUCHANIA/ KONCERT

Data
sobota, 21 października 2023

Godz.
19:00 – 22:00

Miejsce
BWA Wrocław Główny

Wrocław

Canti Spazializzati #15: PARTYTURY SŁUCHANIA/ KONCERT
21 października 2023 / Wrocław

Podczas #15 edycji koncertów spacjalizowanych próbujemy poszerzyć formułę o partytury słuchania. Za cel przyjęliśmy eksperyment z formą (hiper)-tekstowo-wizualną będącą przewodnikiem po materii dźwiękowej utwory, zaproszeniem do wniknięcia w formę przestrzenną kompozycji, pomocą w czynnym udziale w jej wykonaniu. Zadajemy pytania o inkluzywność formy prezentacji koncepcji i struktury utworu oraz egalitarność kreowania wydarzenia dźwiękowego. Poszukujemy form emancypacji subiektywnego doświadczenia dźwiękowego. Podążamy za teoriami pogłębionego słuchania Pauline Oliveros, pejzażu dźwiękowego Raymonda Murraya Schafera i koncepcji muzyki eksperymentalnej Johna Cage’a. W centrum zainteresowania tych teorii znajduje się proces aktywnego, świadomego słuchania. Stawiają one słuchaczy/-czki na równi z osobami tworzącymi i wykonującymi utwór, zacierają granice pomiędzy kompozytorką-wykonawczynią-odbiorczynią. Zaproszonych przez nas twórczynie i twórców poprosiliśmy o dystrybucję akcentów w procesie kompozycyjnym z punktu słyszenia słuchaczek/y, by spróbowali przy pomocy form graficzno-tekstowych stworzyć partytury uczestnictwa w wykonywanym utworze.

Program koncertu:

𝐌𝐨𝐧𝐢𝐤𝐚 𝐒𝐳𝐩𝐲𝐫𝐤𝐚 – Mikroskopia (2023) *

𝐌𝐚𝐫 𝐒𝐚𝐥𝐚 𝐑𝐨𝐦𝐚𝐠𝐨𝐬𝐚 – d.e.a.f (A third ear to a silenced body or how many homes a body has) (2023) **

𝐉𝐚𝐤𝐮𝐛 𝐌𝐚𝐣𝐜𝐡𝐫𝐳𝐚𝐤 – Strzał w kolano (2023) *

𝐌𝐚𝐜𝐢𝐞𝐣 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐚𝐥𝐮𝐤 – Quick Response (2023) *

𝐏𝐚𝐰𝐞ł 𝐊𝐮𝐥𝐜𝐳𝐲𝐧́𝐬𝐤𝐢 – Silent Treatment (2023) *

* – prapremiera, zamówienie Canti Spazializzati

** – polska premiera

Koncertowi towarzyszą warsztaty z Pawłem Kulczyńskim: https://fb.me/e/11kijLJbU

Pełen opis programu na stronie http://canti.pl/canti15pl.html

EN:

During the 15th edition of spatialised concerts, we attempt to expand the formula to include listening scores. Our aim is to experiment with a (hyper)-textual-visual form serving as a guide to the sound matter of a musical piece, an invitation to immerse oneself in the composition’s spatial form, and support in active involvement in its performance. We pose questions about the inclusivity of the form of presenting the concept and structure of a piece and the egalitarian nature of creating a sound event. We search for modes of emancipating the subjective experience of sound. We follow Pauline Oliveros’ theories on deep listening, Raymond Murray Schafer‘s soundscape and John Cage‘s concept of experimental music. At the heart of these theories is the process of active, mindful listening. They consider the listeners as equal to those who create and perform the piece, blurring the boundaries between the composer-performer-audience. We have asked the invited artists to distribute the accents in the compositional process from the listeners’ point of view, to try and create scores for participation in the performed piece using graphic and textual forms.

Performers: 

Mar Sala Romagosa, Monika Szpyrka, Maciej Michaluk, Jakub Majchrzak i Paweł Kulczyński

Free entrance.

The concert will be followed by workshop: https://fb.me/e/11kijLJbU

The full programme available at http://canti.pl/canti15pl.html

Dostępność:

PL:

dojazd komunikacją miejską:

przystanek tramwajowy i autobusowy DWORZEC GŁÓWNY | ok. 100 m

dostępność architektoniczna Galerii BWA Wrocław Główny

www.bwa.wroc.pl/galeria/bwa-wroclaw-glowny/

dodatkowo w j. polskim – przedprzewodnik Galerii:

https://bwa.wroc.pl/wp-content/uploads/2023/05/DWORZEC.pdf

na koncercie obecne będą głośne i intensywne dźwięki oraz wykorzystany zostanie wielokanałowy system nagłośnienia; podczas niektórych wykonań wykorzystane zostanie pełne zaciemnienie pomieszczenia, a na innych efekty świetlne zbliżone do stroboskopowych

EN: 

access by public transport:

tram and bus stop DWORZEC GŁÓWNY (MAIN RAILWAY STATION) | ca. 100 m

entrance accessibility: https://bwa.wroc.pl/en/gallery/bwa-wroclaw-glowny/)

loud and intense sounds will be present at the concert, and a multi-channel sound system will be used; full room darkness will be used during some performances, and strobe-like lighting effects will be used at others

O 𝘾𝙖𝙣𝙩𝙞 𝙎𝙥𝙖𝙯𝙞𝙖𝙡𝙞𝙯𝙯𝙖𝙩𝙞

Prowadzony od roku 2018 cykl warsztatowo-koncertowy poświęcony teoriom i praktykom muzyki eksperymentalnej skupionym na koncepcjach uprzestrzenniania kompozycji dźwiękowych stworzonych dla wielokanałowego nagłośnienia. Łączy ideę prezentacji nowych projektów muzycznych z umożliwieniem artystom rozwijania przestrzennych aspektów kompozycji dźwiękowej i stworzeniem platformy współpracy pomiędzy młodymi muzykami, kompozytorami i artystami dźwiękowymi.

The series of workshops and concerts, carried out since 2018, is dedicated to theories and practices in the field of experimental music, focusing on the concepts of spatialisation of sound compositions created for multi-channel sound systems. It combines the idea of presenting new music projects and providing artists with the opportunity to develop the spatial aspects of sound compositions, as well as creating a platform for cooperation between young musicians, composers and sound artists.

Zespół / the team:

Daniel Brożek (kurator/curator), Marta Konieczna (producentka/ producer, współpraca kuratorska/co-curator), Emilia Konwerska (PR)

Identyfikacja wizualna / visual identity:

Karolina Pietrzyk + Mateusz Zieleniewski

Organizator / organiser:

Fundacja PozyTYwka

Partners:

BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej

Cykl współfinansowany ze środków Miasta Wrocławia / Series co-financed by the City of Wrocław | www.wroclaw.pl

Więcej informacji / more info: http://canti.pl


Data: 21 października 2023 
Miejsce: BWA Wrocław Główny 

FB: >>>

Wstęp wolny