Wydarzenie minęło
Wydarzenia wystawy

Echa Pragi

Początek
piątek, 23 lutego 2024
godz. 18:00

Koniec
niedziela, 3 marca 2024
godz. 19:00

Miejsce
ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury

Warszawa

Echa Pragi
23 lutego – 3 marca 2024/ Warszawa

Wernisaż wystawy 23 lutego, godz. 18:00.

„Echa Pragi” prezentują rezultaty międzynarodowego projektu mającego na celu odkrycie potencjału części Pragi-Północ. Nowy most dla pieszych i rowerzystów połączy w tym roku tę część miasta z historycznym centrum stolicy. Istnieje ryzyko, że w okolicy będą zachodzić procesy gentryfikacyjne, dlatego jej transformacja musi być starannie zaplanowana i współprojektowana z mieszkańcami.

Inicjatorem projektu był Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Poprzez serię wykładów, warsztatów i badań terenowych osoby studenckie z Wydziału Architektury Politechniki Brneńskiej (Czechy) i School of Form w Warszawie (Polska) zbadały ten fragment miasta. Dostrzegły wyjątkowe i niepowtarzalne w skali Warszawy cechy sąsiedztwa i przełożyły je na wyzwania projektowe.

Pokazane prace są zróżnicowane pod względem stopnia ich złożoności i multidyscyplinarności. Wśród zaprezentowanych projektów można znaleźć propozycje stricte społeczne, użytkowy design, a nawet interwencje krajobrazowe czy architektoniczne w różnej skali.

W swoich pracach uczestnicy i uczestniczki projektu wykorzystali, jako materiał twórczy, fragmenty istniejących historycznych budowli, inspiracje pozornie zapomnianymi obiektami małej architektury charakterystycznej dla Pragi-Północ, lokalne działania sąsiedzkie dziejące się na praskich podwórkach. Dostrzegli też nowopowstałe budynki i przestrzenie publiczne.

Autorzy prac konfrontują swoje obserwacje z wyobrażeniami i oczekiwaniami, jakie mają w stosunku do Pragi-Północ jej mieszkańcy, a także turyści. Z jednej strony oczekują oni nowoczesnej i funkcjonalnej dzielnicy, a z drugiej poszukują w niej wartej ochrony autentyczności.

Prace studentów podzielono na cztery bloki tematyczne:

1. Aktywizacja społeczna

2. Dodatkowy program funkcjonalno-przestrzenny

3. Interwencje krajobrazowe

4. Obiekty przestrzenne

Prezentowane na wystawie prace stworzyli:

Alaa Omar, Anastasiia Vashchenko, Elizabet Dolinina, Adriana Hauke, Amila Kadrić, Josep Xavier Alarcón Martínez, Vít Kučerovský, Ayse Nazlıcan Sucu, Martin Svadbík, Kevin Wrobel, Marko Milinčić, Nazarii Lubiakov, Sára Holíková, Zuzanna Hofman, Aleksandra Niewiadomska, Gabriela Kiczor-Bentkowska, Zofia Zdanowicz, Zuzanna Tomaszewska, Alicja Durka, Łukasz Osik, Piotr Pędzich, Klaudia Adamek, Adrianna Olenderek, Justyna Parjaszewska, Ina Ignatowicz, Antonina Wolska, Wit Bojar, Pola Kołodziej, Sviatoslav Koverznev, Kamila Dobrydnio, Ula Wilczyńska, Nicole Kudełka, Joanna Mateja.

Wernisażowi będzie towarzyszyła prezentacja dźwiękowa przygotowana przez osoby autorskie pod nadzorem artystycznym kompozytora Roberta Piotrowicza. Stworzono dźwiękową mapę dzielnicy z jej charakterystycznymi akustycznymi punktami orientacyjnymi, a także odgłosami kroków przechodniów i przeszywającym wszystko miejskim hałasem.

Organizator:

Miasto Stołeczne Warszawa

Współpraca:

School of Form

Uniwersytet Brneński

Fundacja Muzyczna Bocian Records

____________

Opening: 23rd of February, 6 pm.

„The Echoes of Praga” showcases the results of an international project aimed at discovering the potential of the northern part of Praga. A new pedestrian and cyclist bridge will connect this part of the city to the capital’s historic centre this year. There is a risk of gentrification, so its transformation must be carefully planned and co-designed with the residents.

The initiator of the project was the Capital City of Warsaw. Through a series of lectures, workshops, and field research, students from the Faculty of Architecture at Brno University of Technology (Czech Republic) and the School of Form in Warsaw (Poland) explored this city fragment. They identified unique and unparalleled features of the neighbourhood on the scale of Warsaw and translated them into design challenges.

The showcased works vary in terms of their complexity and multidisciplinarity. Among the presented projects, you can find strictly social proposals, utilitarian design, and even landscape or architectural interventions on various scales.

In their works, project participants used fragments of existing historical buildings as creative material, drawing inspiration from seemingly forgotten small architectural objects characteristic of Praga North and local neighbourhood activities in Praga’s courtyards. They also observed newly built structures and public spaces.

The authors of the works confront their observations with the perceptions and expectations that the residents and tourists have regarding Praga North. On the one hand, they expect a modern and functional district, and on the other hand, they seek and want to preserve a certain authenticity of the old part of Warsaw.

The students’ works are divided into four thematic blocks:

Social Activation

Additional Functional and Spatial Programs

Landscape Interventions

Spatial Objects

Artists:

Alaa Omar, Anastasiia Vashchenko, Elizabet Dolinina, Adriana Hauke , Amila Kadrić, Josep Xavier Alarcón Martínez, Vít Kučerovský, Ayse Nazlıcan Sucu, Martin Svadbík, Kevin Wrobel, Marko Milinčić, Nazarii Lubiakov, Sára Holíková, Zuzanna Hofman, Aleksandra Niewiadomska, Gabriela Kiczor-Bentkowska, Zofia Zdanowicz, Zuzanna Tomaszewska, Alicja Durka, Łukasz Osik, Piotr Pędzich, Klaudia Adamek, Adrianna Olenderek, Justyna Parjaszewska, Ina Ignatowicz, Antonina Wolska, Wit Bojar, Pola Kołodziej, Sviatoslav Koverznev, Kamila Dobrydnio, Ula Wilczyńska, Nicole Kudełka, Joanna Mateja

Organized by: Capital City of Warsaw

Co-organized by: Brno University, School of Form, Fundacja Muzyczna Bocian Records


Data: 23 lutego – 3 marca
Miejsce: ZODIAK

FB: >>>