Wydarzenie minęło
Wydarzenia

Koncert / spektakl | Delirium Ensemble 17.0 – Krew w klepsydrze

Data
sobota, 20 stycznia 2018

Godz.
19:00 – 21:00

Miejsce
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Anielewicza 6

[ FOR ENGLISH SCROLL DOWN]

Krew w klepsydrze – pod tym tytułem zaczerpniętym z kompozycji cenionej izraelskiej kompozytorki Chayi Czernowin – odbędzie się specjalny koncert/spektakl inspirowany wystawą „Krew. Łączy i dzieli”. Autorem koncepcji wydarzenia jest Wiktor Kociuban – dyrygent i twórca międzynarodowej organizacji sztuki jutra: Delirium-Edition. Na scenie Audytorium zobaczymy wyjątkowy multimedialny spektakl w wykonaniu 15 muzyków, dyrygenta i VJ-a oraz usłyszymy utwory leżące na pograniczu gatunków muzycznych i nie dające się łatwo zaszufladkować.

Podczas wieczoru z Delirium Ensemble usłyszymy 4 polskie (w tym 1 światową!) premiery kompozycji napisanych na przestrzeni ostatnich lat, inspirowanych motywem krwi. Muzyce towarzyszyć będzie specjalnie przygotowana scenografia, kostiumy i projekcja video tworząc całościowy spektakl.

Koncert otworzy kompozycja Fausto Romitelliego „Blood on the Floor, Painting 1986”, inspirowana obrazem Francisa Bacona pod tym samym tytułem. Przedwcześnie zmarły, włoski kompozytor, zbuntowany rockman i gitarzysta, który zszedł do undergroundu by tworzyć sztukę nową, stał się już postacią kultową wśród młodych muzyków. Utwory Romitelliego, mimo że grane na całym świecie, w Polsce praktycznie nie są wykonywane. Kompozytor łączy muzykę „wysoką” z „niską”, muzykę poważną z popularną i alternatywną. Według Delirium-Edition nie ma muzyki wysokiej, niskiej, klasycznej, popularnej – jest tylko muzyka dobra i zła.

– W moich utworach dźwięk traktuję jako coś materialnego, mającego kształt, grubość, fakturę, gęstość, elastyczność, sposób, w jaki odbija światło. Stąd kompozycje są jak dźwiękowe rzeźby – pisał o swojej twórczości Romitelli.

Podobnie jak prezentowana obecnie w holu głównym Muzeum POLIN rzeźba „Blood Cinema“ Anisha Kapoora pozwala zwiedzającym wystawę „Krew. Łączy i dzieli” spojrzeć na otaczającą ich rzeczywistość przez wyjątkowy filtr, tak „Blood on the floor” Bacona zgodnie z wolą malarza oglądać trzeba przez szybę. W ten sposób w prymitywizmie i brutalności tytułowej plamy krwi możemy ujrzeć swoje odbicie. U Romitelliego krew jest pretekstem do powrotu do sytuacji pierwotnej: sięgnięcia do początków twórczości człowieka.

Następnie usłyszymy utwór, który nadał tytuł całemu wieczorowi – „Krew w klepsydrze” (The Hourglass Bleeds Still) Chayi Czernowin, która jest jedną z najbardziej cenionych kompozytorek z Izraela. Z Izraela pochodzi także Yair Klartag – m.in. asystent George’a Friedricha Haasa na Columbia University. Oboje twórców łączy nie tylko kraj pochodzenia, ale także tematyka utworów. Czernowin nawiązuje do krwi jako pulsu wpływającego na postrzeganie rzeczywistości i czasu, rytmu naszego ciała i życia, które wraz z wahaniem tętna odpowiednio skraca się i wydłuża. Bicie serca, tętno, to przecież pierwszy rytm, który powtarzany uderzeniami dłoni w pierś, a później w bęben, dał początek muzyce. Klartag w swoim utworze pyta natomiast o krew w kontekście sztuki – jej znaczenia i percepcji po wydarzeniach II wojny światowej.

Ostatni utwór koncertu będzie odwołaniem do krwi w znaczeniu medycznym, jako substancji wpływającej na naszą świadomość i postrzeganie świata. W swoim najsłynniejszym utworze „Professor Bad Trip” powróci Romitelli, a muzyka będzie odbiciem świata, który wraz ze zmianą składu chemicznego krwi ulega całkowitemu odwróceniu. Trylogia „Professor bad trip“ jest także otwarcie inspirowana twórczością Francisa Bacona (zwłaszcza „Three Studies for Self-Portrait“), a odwołując się do początkowego utworu nada koncertowi ramy całości.

Program wydarzenia:

♫ ♫ ♫ Fausto Romitelli – Blood on the Floor, Painting 1986 // composed 2000 (Polish premiere)

♫ ♫ ♫ Chaya Czernowin – Dam Sheon Hachol (The Hourglass Bleeds Still) // composed 1992 (Polish premiere)

♫ ♫ ♫ Yair Klartag – On writing poetry // composed 2013 / 2017 (World premiere of the new version with video layer)

♫ ♫ ♫ Fausto Romitelli – Professor Bad Trip // composed 1998-2000 (Polish premiere)

Podczas wieczoru z Delirium Ensemble 17.0 w Muzeum POLIN nagranie zostanie materiał, który następnie ukaże się na płycie.

Po koncercie/spektaklu zapraszamy na spotkanie z autorami – muzykami Delirium Ensemble 17.0 we foyer Audytorium, podczas którego zakupić będzie można również wydawnictwa związane z artystami Delirium Ensemble.

Na scenie Muzeum POLIN wystapią m.in.

♪ Delphine Grataloup (flet)
♪ Azra Ramic (klarnet)
♪ Max Asselborn (trąbka)
♪ Kevin Austin (puzon)
♪ Demetre Gamsachurdia (instrumenty klawiszowe)
♪ Anna Kwiatkowska (skrzypce)
♪ Wojciech Błażejczyk (gitara elektryczna)
♪ Sławomir Wojciechowski (elektronika)
♪ Anna Sztwiertnia (VJ)
♪ Wiktor Kociuban – dyrygent / koncept

Bilety dostępne w internetowym systemie sprzedaży – http://bilety.polin.pl/numerowane.html?id=63379 – oraz w kasach Muzeum POLIN.

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

The Hourglass Bleeds Still – under this title, taken from the composition of the esteemed Israeli composer Chayi Czernowin – a special concert/performance inspired by the “Blood. Uniting & Dividing” exhibition will take place. The author of the event’s concept is Wiktor Kociuban – conductor and founder of the international organization of tomorrow’s art: Delirium-Edition. On the Auditorium stage, we will see a unique multimedia performance rendered by 15 musicians, a conductor and VJ, and we will hear songs at the borderline of musical genres that cannot easily be pigeonholed.

During the evening with Delirium Ensemble we will hear four Polish compositions played for the first time in our country (including one world premiere!), inspired by the motif of blood and written over the last years. The music will be accompanied by a specially prepared stage design, costumes and video screening to create a holistic performance.

The concert will be opened by Fausto Romitelli’s composition: “Blood on the Floor, Painting 1986”, inspired by the painting of Francis Bacon with the same title. A prematurely deceased Italian composer, rebellious rocker and guitarist who went underground to create new art, has already become a cult figure among young musicians. Romitelli’s works, although played all over the world, are practically not performed in Poland. The composer combines “high” and “low” music, classical compositions with popular and alternative tunes. According to Delirium-Edition, there is no high, low, classical or popular music – only good and bad music.

“In my works, I treat sound as something material, having shape, thickness, texture, density, flexibility, the way it reflects light. Hence, compositions are like sound sculptures” – Romitelli wrote about his work.

Like the sculpture by Anish Kapoor currently presented in the main hall of the POLIN Museum – “Blood Cinema” – which allows visitors to the “Blood. Uniting & Dividing” exhibition to look at the surrounding reality through a unique filter, so “Blood on the floor” by Bacon, according to the will of the painter, should be watched through the glass. In this way, in the primitivism and brutality of that patch of blood, we can see our own reflection. In Romitelli’s case, blood is a pretext to return to the original situation: reaching to the beginnings of human creativity.

Then we will hear the piece that gave the title to the whole evening –The Hourglass Bleeds Still by Chayi Czernowin, one of the most esteemed Israeli composers. Yair Klartag also comes from Israel – among other engagements he worked as an assistant to George Friedrich Haas at Columbia University. Both creators have not only the same country of country of origin but also similar themes of their compositions. Czernowin refers to blood as a pulse affecting the perception of reality and time, the rhythm of our body and life, which along with the oscillation of the heart rate shortens and lengthens accordingly. Heartbeat, pulse, this is obviously the first rhythm which, repeated with the claps of the hand on the chest, and later on the drum, gave birth to music. On the other hand, Klartag in his work asks about blood in the context of art – its meaning and perception after the events of World War II.

The last composition of the concert will be a reference to blood in the medical sense, as a substance affecting our awareness and perception of the world. Romitelli will return with his most famous piece – “Professor Bad Trip”, and the music will be a reflection of the world, which, along with the change in the chemical composition of blood, becomes completely reversed. The “Professor bad trip” trilogy is also openly inspired by the work of Francis Bacon (especially “Three Studies for Self-Portrait”), and by referring to the initial work will enclose the concert in a common frame.

The program of the event:

♫ ♫ ♫ Fausto Romitelli – Blood on the Floor, Painting 1986 // composed 2000 (Polish premiere)

♫ ♫ ♫ Chaya Czernowin – Dam Sheon Hachol (The Hourglass Bleeds Still) // composed 1992 (Polish premiere)

♫ ♫ ♫ Yair Klartag – On writing poetry // composed 2013 / 2017 (World premiere of the new version with video layer)

♫ ♫ ♫ Fausto Romitelli – Professor Bad Trip // composed 1998-2000 (Polish premiere)

During the evening with the Delirium Ensemble 17.0 in the POLIN Museum, the material will be recorded and later released as an album.

We invite you to an encounter with the authors – musicians of Delirium Ensemble 17.0 – which will take place in the Auditorium foyer after the concert/performance. You may also buy publications related to the artists of Delirium Ensemble.

We are honoured to present on our stage e.g.:

Delphine Grataloup (flute)
Azra Ramic (clarinet)
Max Asselborn (trumpet)
Kevin Austin (trombone)
Demetre Gamsachurdia (keybord)
Anna Kwiatkowska (violine)
Wojciech Błażejczyk (electric guitar)
Sławomir Wojciechowski (elektronics)
Anna Sztwiertnia (VJ)
Wiktor Kociuban – conductor / concept