Wydarzenia

MÓZG w DZiKu: SuperSam +1: Szàbolcs Esztényi & Anna Jędrzejewska

Data
czwartek, 25 października 2018
Godz.
20:00 – 23:00

Koszt
30 zł
Kup bilet

Miejsce
DZiK
Belwederska 44A
Warszawa
(mapa)

facebook

Wydarzenie minęło

„SUPERSAM +1” to jeden z projektów realizowanych przez MÓZG WARSZAWA we współpracy z klubem DZiK.

„SUPERSAM + 1” to cykl wystąpień mistrzowskich. Projekt koncentruje się głównie wokół muzyki, ale przewiduje też udział innych form wyrazu, takich jak: performance, multimedia, monodram. Podczas „SUPERSAM + 1” prezentowani są uznani artyści polscy i zagraniczni nastawieni na działania autorskie, eksperymentalne i innowacyjne.

„SUPER” w tytule oznacza, że program budowany będzie w oparciu o artystów uznanych – mistrzów. „SAM” mówi oczywiście o występie solowym, ale i o twórczym osamotnieniu. „+ 1” w tytule oznacza, że każdy wieczór uwieńczony jest występem w duecie. W większości przypadków artyści spotykają się na scenie po raz pierwszy.

SZÁBOLCS ESZTÉNYI
to kompozytor, pianista, improwizator i pedagog pochodzenia węgierskiego mieszkający od 1969 roku w Polsce. Studiował grę na fortepianie w klasie Margerity Trombini-Kazuro i kompozycję u Witolda Rudzińskiego w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie. Jako kompozytor i solista występował w kraju oraz za granicą na wielu festiwalach (m.in. na Warszawskiej Jesieni, Poznańskiej Wiośnie Muzycznej, Warszawskich Spotkaniach Muzycznych, Festiwalu Musica Polonica Nova we Wrocławiu, Biennale Zagreb, Budapesti Zenei Hetek, Donaueschinger Musiktage i wielu innych. Współpracował z wybitnymi artystami, m.in. Jerzym Artyszem, Andrzejem Hiolskim, Heinzem Holligerem, Romanem Jabłońskim, Jadwigą Kotnowską, Kwartetem Wilanów, Haliną Łukomską, Olgą Pasiecznik, Jadwigą Rappé, Warsztatem Muzycznym Zygmunta Krauzego, Jerzym Witkowskim, Iwoną Mironiuk (z którą od 1999 występuje w duecie fortepianowym). Dokonał wielu prawykonań dzieł polskich kompozytorów oraz nagrań archiwalnych dla Polskiego Radia. Od wielu lat współpracuje również z Ferencem Lantosem i Márią Apagyi, twórcami kreatywnej pedagogiki muzyczno-wizualnej i założycielami Wolnej Szkoły Artystycznej w Pécs na Węgrzech. Od 1972 pracuje jako pedagog improwizacji fortepianowej w Szkole Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz w Akademiach Muzycznych w Warszawie i Łodzi. Regularnie jest zapraszany przez krajowe ośrodki akademickie w celu wygłoszenia ilustrowanych wykładów na temat kreatywnej pedagogiki i nauczania improwizacji.

ANNA JĘDRZEJEWSKA
to kompozytorka, reżyser, autorka projektów multimedialnych, takich jak instalacja czy multimedialne widowisko („Jaszczurka” według Castanedy, „Pamięci Kantora”, „Video score”). Jędrzejewska łączy improwizację i współczesne zdobycze sztuki europejskiej. Jest autorką „Mindful Improvisation” – ćwiczenie muzyki intuicyjnej łączące muzykę i psychologię, badające obszary percepcji, koncentracji i intuicji. Współpracuje z Teatrem Performer, z Robertem Jędrzejewskim tworzy duet improwizujących kompozytorów – Saluluekip. Zespół kreuje multimedialne projekty (Video Score1, Video Score 2 – w ramach stypendium Ministra Kultury, Rezonans energetyczny 1, Rezonans energetyczny – opera improwizowana) łączące video, elektronikę i improwizację.

————————–————————–————–
[English]

“Supersam + 1” is a series of master performances. The project focuses mainly on music, however, it also includes other forms of expression such as: performance, multimedia, monodrama. “SUPERSAM + 1” will present respected Polish and foreign artists whose work is original, experimental and innovative.

“SUPER” in the title means that the programme will be based on renowned artists – masters. “SAM” (from Polish, means „alone”, „by himself/herself”) refers to the solo performances as well as the creative loneliness. “+ 1” in the title means that each evening will be crowned with a duo performance. In most cases, the artists will meet on stage for the first time.

SZÁBOLCS ESZTÉNYI
is a composer, pianist, improviser and a teacher of Hungarian descent, who has been living in Poland since 1969. He studied piano in the class of Margerita TrombiniKazuro and composition in the class of Witold Rudziński on Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna in Warsaw (Warsaw Higher Musical Education Public School). As a composer and a soloist he performed in Poland and abroad on many festivals (Warszawska Jesień [Warsaw Autmun], Poznańska Wiosna Muzyczna [Poznań Music Spring], Warszawskie Spotkania Muzyczne [Warsaw Music Meetings], Musica Polonica Nova Festival in Wrocław, Biennale Zagreb, Budapesti Zenei Hetek, Donaueschinger Musiktage and many others. He cooperated with well-known artists such as: Jerzy Artysz, Andrzej Hiolski, Heinz Holliger, Roman Jabłoński, Jadwiga Kotnowska, Wilanów Quartet, Halina Łukomska, Olga Pasiecznik, Jadwiga Rappé, Zygmunt Krauze’s Music Workshop, Jerzy Witkowski, Iwona Mironiuk (with whom he has been performing as a piano duo since 1999). He has made many archive recordings for Polish Radio. For many years he has been cooperating with Ferenc Lantos nad Maria Apagyi, the creators of creative music-visual pedagogy and founders of Free Artistic School in Pécs, Hungary. Since 1972 he has been working as a piano teacher in Fryderyk Chopin’s Higher Education School in Warsaw, as well as on Music Academy in Warsaw and Łódź. He is a regular guest in many academic centres with his illustrated lectures related to creative pedagogy and teaching improvisation.

ANNA JĘDRZEJEWSKA
is a composer, director and an author of multimedia projects such as installations or multimedia shows. Jędrzejewska combines improvisation and contemporary achievements of European art. She is an author of “Mindful Improvisation” – an exercise in intuitive music that combines music and psychology and explores areas of perception, concentration and intuition. She cooperates with Teatr Performer and together with Robert Jędrzejewski she creates a duo of improvising composers. The band creates multimedia projects that combine video, electronics and improvisation.