Wydarzenie minęło
Wydarzenia

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Słuchanie medium

Data
piątek, 16 marca 2018

Godz.
10:00 – 14:00

Miejsce
Aula PWSZ W Koninie
ul.Popiełuszki 4

Słuchanie medium
Doświadczenia akuzmatyczne w kulturze współczesnej

Doświadczenie akuzmatyczne wiąże się ze słuchaniem dźwięków, które oderwane zostały od swojego źródła. Strategie tego typu opisane zostały we współczesnej humanistyce w dwóch różnych kontekstach: artystycznym (muzycznym) i ekologicznym (ekologia akustyczna).

W perspektywie sztuki doświadczenie akuzmatyczne powiązane zostało w połowie XX wieku przez Pierre’a Schaeffera z „muzyką konkretną” – muzyką, w ramach której proces twórczy realizuje się poprzez przekształcanie nagranych dźwięków pochodzących z różnych źródeł. Metamorfozy takie powodują, iż w rezultacie zaciera się pierwotne brzmienie wykorzystywanych dźwięków, odcinając je od swych przedmiotowych źródeł. Stwarza to nową sytuację słuchania, w której „źródła dźwiękowe” zastąpione zostają przez „źródła wyobrażone” – słuchacz podczas odbioru pozbawiony zostaje tradycyjnych wyobrażeń wiążących dźwięk z jego źródłem (określonym przedmiotem wydającym dźwięk).

W kontekście ekologii akustycznej natomiast – tradycji wyrastającej z analiz Murraya R. Schafera – dźwięki oderwane od źródła to efekt technokulturowych przeobrażeń, które prowadzą do pojawiania się coraz większej ilości środowisk akustycznych określanych mianem lo-fi. Tak nazwane pejzaże dźwiękowe charakteryzują się nadmiarem szumów względem sygnałów, a także dźwięków, których znaczenia i pochodzenia nie jesteśmy w stanie rozpoznać z uwagi na duże zagęszczenie bądź natężenie. Długotrwałe przebywanie w takich środowiskach prowadzi, zdaniem Schafera do schizofonii, będącej bezpośrednim efektem doświadczeń związanych ze słuchaniem dźwięków odciętych od swych źródeł, nie niosących pożądanych informacji o środowisku, w którym występują.

Na jakie sposoby potencjał tego rodzaju doświadczeń i związanych z nimi pojęć da się przenieść na grunt analiz wykraczających poza wspomniane pola badawcze? Na ile doświadczenie akuzmatyczne może być inspirujące dla współczesnych badań krytycznoliterackich, estetycznych, fenomenologicznych, filmoznawczych czy medioznawczych? To pytania, które chcielibyśmy uczynić punktem wyjścia do interdyscyplinarnych dyskusji nad zmianami form zapośredniczenia dźwięku oraz słuchania dokonujących się pod wpływem rozwoju technologicznego.

W ramach naszkicowanych powyżej problemów zapraszamy do podjęcia namysłu nad następującymi zagadnieniami:
• doświadczenia akuzmatyczne w kulturze współczesnej;
• zmiany sposobów słuchania dokonujące się pod wpływem rozwoju mediów elektronicznych;
• problematyka przekazów audiowizualnych w kontekście różnych, medialnie zapośredniczonych, form kultury i sztuki współczesnej;
• przemiany nośników dźwięku i ich estetyczne oraz kulturowe znaczenia;
• muzyczne i pozamuzyczne konteksty dźwięku w kulturze współczesnej;
• polityka i fenomenologia głosu;
• kultura dźwięku i słyszenia w kontekście współczesnych przemian społeczno-kulturowych;
• ekologia akustyczna wobec współczesnych przemian technologicznych;
• problematyka zmysłowości ze szczególnym uwzględnieniem procesów słuchania.
Jesteśmy także otwarci na inne zagadnienia, które związane są z rolą dźwięku i słyszenia w kulturze współczesnej.

Organizatorzy
• Prof. nadzw. dr hab. Jakub Bartoszewski (Społeczno-Ekonomiczny Zespół Badawczy, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie);
• Robert Brzęcki (Centrum Kultury i Sztuki w Koninie);
• Prof. nadzw. dr hab. Tomasz Misiak (Instytut Dziennikarstwa, Komunikowania i Technologii Mediów, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu) – przewodniczący;
• Dr Adam Nowaczyk (Laboratorium bez adresu; Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu);
• Marcin Olejniczak (Zakład Edukacji i Pomocy Społecznej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie) – sekretarz (kontakt: tel. 63 2497160 lub 500554820; e-mail: sluchaniemedium@gmail.com).

Miejsce konferencji
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, ul. Popiełuszki 4, 62-510 Konin

Warunki uczestnictwa w konferencji
Warunkiem udziału w konferencji jest wypełnienie i wysłanie karty zgłoszeniowej do 9 marca 2018r., uzyskanie akceptacji tematu oraz wniesienie opłaty konferencyjnej do 11 marca 2018r. na adres:
sluchaniemedium@gmail.com

Karta zgłoszenia:
http://www.pwsz.konin.edu.pl/pl/aktualnosci/6700/ogolnopolska-konferencja-naukowa-sluchanie-medium-doswiadczenia-akuzmatyczne-w-kulturze-ws

Opłata konferencyjna – 200 zł., wpłata na rachunek bankowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie:
67 1500 1461 1214 6002 7586 0000
z dopiskiem: „Słuchanie medium – zgłoszenie” (opłata obejmuje: udział w konferencji, materiały konferencyjne, publikację artykułu w recenzowanej monografii – po pozytywnej recenzji, catering, udział w wydarzeniach towarzyszących konferencji).

Artykuły do opublikowania w recenzowanej monografii powinny być przesłane w formie elektronicznej do 31 marca 2018r. na adres: sluchaniemedium@gmail.com z dopiskiem: ,,Słuchanie medium – artykuł’’.

Normy edytorskie
1. Artykuł powinien być napisany w edytorze tekstu Microsoft Word (format doc lub docx), czcionka TNR, rozmiar 12, interlinia 1,5, objętość artykułu – do 40 tys. znaków ze spacjami.
2. Układ artykułu:
a. imię i nazwisko autora/autorów – wyrównane do lewej,
b. nazwa jednostki (afiliacja) – wyrównana do lewej,
c. adres e-mail autora/autorów – wyrównany do lewej,
d. wstęp – tekst wyjustowany,
e. część główna z podziałem na sekcje – tekst wyjustowany; tytuły sekcji ponumerowane i pogrubione,
f. zakończenie – tekst wyjustowany,
g. bibliografia – tylko pozycje przywołane w artykule; tekst wyjustowany.
3. Tytuł artykułu w języku angielskim – pogrubiony, wielkimi literami, wyśrodkowany.
4. Streszczenie w języku angielskim (Summary) – od 500 do 1000 znaków (ze spacjami); tekst wyjustowany.
5. Słowa kluczowe w języku angielskim (Key words) – 4-6 słów
6. Zasady sporządzania przypisów według systemu APA: http://ksse.pwsz.konin.edu.pl/?page_id=13

Noclegi
Uczestnicy konferencji mają możliwość zarezerwowania miejsca noclegowego:
1. Dom Studenta nr 1/pokoje hotelowe, ul. ks. J. Popiełuszki 4, 62-510 Konin (w miejscu konferencji), tel.: 63 249 71 55.
2. Dom Studenta nr 2, ul. Wyszyńskiego 3c, 62-510 Konin (ok. 1 km od miejsca konferencji), tel.: 63 249 71 90.
3. Hotel Konin, Aleje 1 Maja 13, 62-510 Konin (ok. 2 km od miejsca konferencji), tel.: 63 24 37 600.