Wydarzenie minęło
Wydarzenia

Słuchanie medium. Głosy i odgłosy w kulturze współczesnej

Data
piątek, 5 kwietnia 2019

Godz.
09:00 – 15:00

Miejsce
Aula PWSZ w Koninie
Popiełuszki 4

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Słuchanie medium. Głosy i odgłosy w kulturze współczesnej
PWSZ w Koninie, 05.04.2019.

Naukowy namysł nad głosem zakorzeniony jest w długiej i bogatej tradycji. Fenomen głosu stanowił inspirację dla socjologów, filozofów, psychologów, językoznawców, politologów czy akustyków, a współcześnie coraz częściej problematyzowany jest w kontekście rozmaitych badań interdyscyplinarnych. Wychodząc od pytań postawionych niegdyś przez Rolanda Barthesa, chcielibyśmy zastanowić się nad tym, jakie głosy można usłyszeć w samym głosie. To znaczy, jakie konteksty znaczeniowe zawarte są w głosie jako fenomenie współczesnej kultury oraz jak zmienia się ich postrzeganie w toku rozwoju cywilizacyjnego. A także jak rozumieć inne jeszcze, postawione przez próbującego wyśledzić „ziarno” głosu Barthesa, pytanie: „Czy prawdą głosu nie jest jego halucynacyjność?”. Interesuje nas nie tylko to, czym jest głos, ale także, jak działa i co w sobie zawiera.
Namawiając do ponownego przemyślenia tej problematyki chcielibyśmy wyróżnić trzy główne obszary problemowe. Pierwszy z nich dotyczy głosu uwikłanego w rozmaite media przekształcające i transmitujące. Interesują nas zatem próby odpowiedzi na pytania:
• Jak zmienia się postrzeganie głosu w epoce reprodukcji dźwięku i nieograniczonych możliwości jego przekształcania?
• Jakie nowe relacje wytworzyły się pomiędzy szeroko pojętymi oralnością i piśmiennością?
• Jak słuchamy i co słyszymy w reprodukowanym, zwielokrotnionym głosie?
Obszar drugi związany jest z tym, co słoweński filozof Mladen Dolar określił mianem „polityki głosu”. W tym aspekcie sformułowaliśmy dwa pytania:
• Co oznacza fakt, że „głos stał się medium zwiastującym demokratyzację sprawiedliwości”?
• Jak można scharakteryzować napięcie pomiędzy phone i logosem w kulturze współczesnej?
Obszar trzeci dotyczy natomiast odgłosów, które skrywają swój znaczeniowy potencjał. Potencjał, który dopiero należy wyśledzić, który może być dookreślony przez odpowiedzi na pytania:
• Jak interpretujemy odgłosy: różnych form aktywności człowieka (zabawy, nauki, pracy), przyrody, kosmosu?
• Czym jest i jak na nas oddziałuje każdego rodzaju odgłos w swej akustycznej formie?
To tylko wybrane pytania, które chcielibyśmy uczynić punktem wyjścia do interdyscyplinarnych dyskusji nad statusem głosu w kulturze współczesnej.
Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli wszystkich dziedzin naukowych, a także artystów i działaczy społecznych, którzy chcieliby podjąć pogłębiony namysł nad następującymi zagadnieniami:
• głos jako nośnik doznań estetycznych,
• głos jako językowy element znaczący,
• nowe odgłosy kultury współczesnej będące efektami rozwoju cywilizacyjnego,
• przetworzenia głosu we współczesnych muzycznych i pozamuzycznych realizacjach artystycznych,
• głos jako element dyskursu politycznego,
• głos w edukacji,
• sposoby słuchania głosu,
• psychologiczne aspekty głosu,
• graniczne sposoby posługiwania się głosem: szept i krzyk oraz związane z nimi znaczenia kulturowe,
• relacje pomiędzy oralnością i piśmiennością w kulturze współczesnej.

Jesteśmy także otwarci na inne zagadnienia, które związane są z tytułową problematyką konferencji.

Organizatorzy
• Prof. nadzw. dr hab. Tomasz Misiak (Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu) – przewodniczący (kontakt: tel. 661146923; e-mail: sluchaniemedium@gmail.com);
• Marcin Olejniczak (Zakład Edukacji i Pomocy Społecznej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie) – sekretarz (kontakt: tel. 63 2497160 lub 500554820; e-mail: sluchaniemedium@gmail.com);
• Robert Brzęcki (Centrum Kultury i Sztuki w Koninie).

Miejsce konferencji
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, ul. Popiełuszki 4, 62-510 Konin

Warunki uczestnictwa w konferencji
Warunkiem udziału w konferencji jest wypełnienie i wysłanie karty zgłoszeniowej oraz wniesienie opłaty konferencyjnej do 26 marca 2019r. na adres:
sluchaniemedium@gmail.com

karta zgłoszeniowa do pobrania:
http://www.pwsz.konin.edu.pl/pl/aktualnosci/728/7552/ii-ogolnopolska-konferencja-naukowa-sluchanie-medium-glosy-i-odglosy-w-kulturze-wspolczesn

Opłata konferencyjna – 200 zł., wpłata na rachunek bankowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie:
67 1500 1461 1214 6002 7586 0000
z dopiskiem: „Słuchanie medium – zgłoszenie” (opłata obejmuje: udział w konferencji, materiały konferencyjne, publikację artykułu w numerze specjalnym czasopisma Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne – po pozytywnej recenzji, catering, udział w wydarzeniu towarzyszącym konferencji – koncercie Voices of the Cosmos w Galerii CKiS ,,Wieża Ciśnień’’ w Koninie).

Artykuły do opublikowania w numerze specjalnym czasopisma Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne powinny być przesłane w formie elektronicznej do 30 kwietnia 2019r. na adres: sluchaniemedium@gmail.com z dopiskiem: ,,Słuchanie medium – artykuł’’.

Normy edytorskie
1. Artykuł powinien być napisany w edytorze tekstu Microsoft Word (format doc lub docx), czcionka TNR, rozmiar 12, interlinia 1,5, objętość artykułu – do 40 tys. znaków ze spacjami.
2. Układ artykułu:
a. imię i nazwisko autora/autorów – wyrównane do lewej,
b. nazwa jednostki (afiliacja) – wyrównana do lewej,
c. adres e-mail autora/autorów – wyrównany do lewej,
d. wstęp – tekst wyjustowany,
e. część główna z podziałem na sekcje – tekst wyjustowany; tytuły sekcji ponumerowane i pogrubione,
f. zakończenie – tekst wyjustowany,
g. bibliografia – tylko pozycje przywołane w artykule; tekst wyjustowany.
3. Tytuł artykułu w języku angielskim – pogrubiony, wielkimi literami, wyśrodkowany.
4. Streszczenie w języku angielskim (Summary) – od 500 do 1000 znaków (ze spacjami); tekst wyjustowany.
5. Słowa kluczowe w języku angielskim (Key words) – 4-6 słów
6. Zasady sporządzania przypisów według systemu APA: http://ksse.pwsz.konin.edu.pl/?page_id=13

Noclegi
Uczestnicy konferencji mają możliwość zarezerwowania miejsca noclegowego:
1. Dom Studenta nr 1/pokoje hotelowe, ul. ks. J. Popiełuszki 4, 62-510 Konin (w miejscu konferencji), tel.: 63 249 71 55.
2. Dom Studenta nr 2, ul. Wyszyńskiego 3c, 62-510 Konin (ok. 1 km od miejsca konferencji), tel.: 63 249 71 90.
3. Hotel Konin, Aleje 1 Maja 13, 62-510 Konin (ok. 2 km od miejsca konferencji), tel.: 63 24 37 600.