Wydarzenie minęło
Wydarzenia wystawy

Spotkanie z Brandonem LaBelle | Listening, Community, Joy

Data
środa, 8 listopada 2023

Godz.
18:00 – 20:00

Miejsce
TRAFO

Szczecin

Spotkanie z Brandonem LaBelle | Listening, Community, Joy
8 listopada 2023/ Szczecin

Zapraszamy na spotkanie z Brandonem LaBelle w ramach projektu TEKHNÉ – Be Aware of Sound*.

Doświadczenia związane ze słuchaniem pozornie nas osłabiają i czynią podatnymi na intensywność kontaktów ze światem i ze sobą nawzajem. Słuchanie może tym samym służyć za podstawę gestów współczucia i troski, umożliwiając wzajemność i empatię. Jednocześnie słuchanie może prowadzić do fragmentacji, uniesienia czy ekstazy. Co można wyciągnąć z intensywności, jaką wywołuje słuchanie? Jakie formy praktyki kryją się za relacyjnymi zdolnościami słuchania? Badając kwestie słuchania i relacyjności, zastanowię się nad osobistymi doświadczeniami i twórczymi praktykami zaangażowania społecznego, podkreślając dynamikę przerywania, zwyczaje związane z imprezowaniem i radykalną gościnnością. Wychodząc z takiej perspektywy, zaproponuję pojęcie sztuki ponadspołecznej, która umożliwia inną interpretację i wyobrażenia o życiu społeczności oraz o tym, czym jest wchodzenie w układy partnerskie w ramach światów społecznych.

 

𝐁𝐫𝐚𝐧𝐝𝐨𝐧 𝐋𝐚𝐁𝐞𝐥𝐥𝐞 – amerykański artysta, pisarz i teoretyk dźwięku. Mieszka w Berlinie. Od 2011 r. wykłada nowe media na Wydziale Sztuk Pięknych, Muzyki i Projektowania Uniwersytetu w Bergen. W swojej pracy koncentruje się na kwestiach sprawczości, społeczności, kultury pirackiej i poetyki, czego efektem jest szereg pozainstytucjonalnych, opartych na współpracy inicjatyw, w tym: The Listening Biennial and Academy (Biennale i Akademia Słuchania, 2021-), Communities in Movement (Wspólnoty w Ruchu, 2019-), Living School (Żywa Szkoła, z South London Gallery, 2014-16), Oficina de Autonomia (2017), The Imaginary Republic (Republika Wyobraźni, 2014-19), Dirty Ear Forum (Forum Brudnego Ucha, 2013-), Surface Tension (Napięcie powierzchniowe, 2003-2008) i Beyond Music Sound Festival (Festiwal Dźwięku Poza Muzyką, 1998-2002). W 1995 roku założył Errant Bodies Press, niezależny projekt wydawniczy wspierający twórczość i studia w obrębie sztuki dźwięku, performansu i poezji, badań artystycznych i współczesnej myśli politycznej. Jego publikacje to m.in.: „Dreamtime X” (2022), „The Other Citizen” (2020), „Sonic Agency” (2018), „Lexicon of the Mouth” (2014), „Acoustic Territories” (2010, 2019) oraz „Background Noise” (2006, 2015). Najnowsza książka Brandona LaBelle poświęcona dźwiękowi, „Acoustic Justice” (2021), opowiada się za modelem akustycznym, za pomocą którego można zająć się kwestiami równości społecznej.

 

*𝐓𝐄𝐊𝐇𝐍𝐄́ – 𝐁𝐞 𝐀𝐰𝐚𝐫𝐞 𝐨𝐟 𝐒𝐨𝐮𝐧𝐝

Cykl TEKHNÉ sytuuje się w obszarze sztuk dźwiękowych, gdzie tradycja muzyki eksperymentalnej przenika się ze sztuką wizualną. Obejmuje rezydencje, wystawy, warsztaty i inne wydarzenia adresowane do twórców, studentów i lokalnej społeczności, których istotą jest połączenie działań badawczych, eksperymentalnych, edukacyjnych i upowszechniających.

Projekt finansowano ze środków programu Kreatywna Europa Unii Europejskiej.

Projekt dofinansowany ze środków Miasta Szczecin.

Partnerzy: TRAFO Trafostacja Sztuki w Szczecinie, CTM Festival, GMEA – National Center for Music Creation of Albi-Tarn, OUT.RA – Associação Cultural, Skaņu mežs festival, Q-O2.

Współpraca: Akademia Sztuki w Szczecinie

Join us for the meeting with Brandon LaBelle, held as part of the TEKHNÉ – Be Aware of Sound* project.

Experiences of listening may be understood to weaken us, making us vulnerable to the intensities of worldly contact and each other. As such, listening may act as the basis for gestures of compassion and care, enabling forms of mutuality and empathy. Yet, listening may also lead to fragmentation, rupture, ecstasy. What can be drawn from such intensities listening evokes? And what forms of practice might be found by way of listening’s relational capacities? Exploring questions of listening and relationality, I’ll reflect upon personal experiences and creative practices of social engagement, emphasizing the dynamics of interruption, party habits and radical hospitality. From such perspectives, a notion of more-than-social art will be posed that may allow for other understandings and imaginaries of community life and what it means to find partnerships across social worlds.

 

𝐁𝐫𝐚𝐧𝐝𝐨𝐧 𝐋𝐚𝐁𝐞𝐥𝐥𝐞 is an artist, writer and theorist living in Berlin. His work focuses on questions of agency, community, pirate culture, and poetics, which results in a range of collaborative and extra-institutional initiatives, including: The Listening Biennial and Academy (2021-), Communities in Movement (2019-), The Living School (with South London Gallery, 2014-16), Oficina de Autonomia (2017), The Imaginary Republic (2014-19), Dirty Ear Forum (2013-), Surface Tension (2003-2008), and Beyond Music Sound Festival (1998-2002). In 1995 he founded Errant Bodies Press, an independent publishing project supporting work in sound art and studies, performance and poetics, artistic research and contemporary political thought. His publications include: Dreamtime X (2022), The Other Citizen (2020), Sonic Agency (2018), Lexicon of the Mouth (2014), Acoustic Territories (2010, 2019), and Background Noise (2006, 2015). His most recent book on sound, Acoustic Justice(2021), argues for an acoustic model by which to engage questions of social equality.

 

*𝐓𝐄𝐊𝐇𝐍𝐄́ – 𝐁𝐞 𝐀𝐰𝐚𝐫𝐞 𝐨𝐟 𝐒𝐨𝐮𝐧𝐝

Sound art project, incorporating experimental music and visual arts, with open events held for artists, students and the local community. The essence of the above is to combine research, experimental, creative, educational and dissemination activities.

The project is financed by the Creative Europe program of the European Union.

Partners: TRAFO Trafostacja Sztuki in Szczecin, CTM Festival, GMEA – National Center for Music Creation of Albi-Tarn, OUT.RA – Associação Cultural, Skaņu mežs festival, Q-O2.

In collaboration with: Academy of Art in Szczecin


Data: 8 listopada 2023
Miejsce: TRAFO

FB: >>>