Wydarzenie minęło
Wydarzenia

To Be Real #1

Początek
sobota, 27 kwietnia 2019
godz. 22:00

Koniec
niedziela, 28 kwietnia 2019
godz. 06:00

Miejsce
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
Jazdów 2

[English version below]

TBR#1:
konspirować znaczy oddychać razem

Live act:
Rafał Ryterski

DJs:
Monster
Galas
Facheroia

********************

„To Be Real”, performatywno-muzyczny program U–jazdowskiego, przygląda się kulturze klubowej i jej emancypacyjnemu potencjałowi, bada związki polityki, życia nocnego i sztuki współczesnej od queerowych korzeni tanecznej muzyki elektronicznej w latach 70. XX wieku po niedawne techno-protesty na ulicach światowych metropolii. Czym jest taniec dla wolności i dlaczego teraz potrzebujemy go bardziej niż kiedykolwiek?

Przeszłość kultury klubowej można postrzegać jako historię budowania wspólnoty opartej na radykalnej akceptacji inności oraz testowaniu relacji odmiennych od tych związanych z ideologią dominującą w normatywnych społeczeństwach. Dzisiaj artyści, DJ-e, producenci, organizatorzy zaangażowani w klubowy aktywizm dążą nie tylko do przekształcenia sceny klubowej w bezpieczne miejsce, zwalczając seksizm, rasizm, trans- czy homofobię na imprezach i w samych jej strukturach, ale również do wykorzystania jej jako narzędzia politycznej mobilizacji i oporu.

Przy pierwszej edycji „To Be Real” współpracować będą: Simon Asencio, artysta działający na przecięciu sztuk wizualnych i performatywnych, choreografka Marta Ziółek i DJ-ka Facheroia (Zoi Michailova). Podczas trzytygodniowej rezydencji stworzą wydarzenie, w którego centrum znajdą się ciała tańczące wspólnie do muzyki elektronicznej. Przestrzenie instytucji sztuki zamienią się w taneczny parkiet, zgodnie z tradycją Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, gdzie w latach 90. odbywały się warszawskie rave’y.

„To Be Real” powstaje w ramach Roku Antyfaszystowskiego, upamiętnia też przypadającą na 28 czerwca 50. rocznicę zamieszek w Stonewall Inn, kiedy to bywalcy i bywalczynie popularnego wśród społeczności LGBTQ baru w nowojorskim Greenwich Village stawili opór homofobicznej przemocy policji. Projekt będzie się składał z trzech wydarzeń, tworzonych przez trzy zespoły artystów. Część performatywną zamknie program dyskursywny – warsztaty, spotkania i dyskusje – który zaplanowany jest na wiosnę 2020 roku.

Artyści: Simon Asencio, Zoi Michailova, Marta Ziółek
Kuratorzy: Michał Grzegorzek, Mateusz Szymanówka
Koordynacja: Joanna Mane Manecka
Projekt graficzny: Karol Jaworski / WLD

Miejsce: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Laboratorium, Sala im. W. Krukowskiego

10 PLN

Więcej: https://u-jazdowski.pl/program/perfo/to-be-real-1
________________________________________________________
TBR#1:
to conspire means to breath together

Live act:
Rafał Ryterski

DJs:
Monster
Galas
Facheroia

********************

„To Be Real”, the performative-musical program of U–jazdowski, examines club culture and its emancipatory potential, and it explores the relationship of politics, nightlife, and contemporary art, from the queer roots of electronic dance music in the 1970s to recent techno-protests on the streets of metropolises worldwide. What is dance for freedom and why do we need it now more than ever?

The past of club culture can be understood as a history of community building based on radical acceptance of the Other, as well as experiments with the ways of relating to each other different to those connected to ideologies dominant in normative societies. Today’s artists, DJs, producers, and promoters engaged in club activism work towards turning the club scene into a safe space, fighting sexism, racism, trans- and homophobia at parties and within the structures of club culture itself. They also strive to use it as a tool for political mobilization and resistance.

The first edition of „To Be Real” will be a collaboration between Simon Asencio, an artist working on the intersection of visual and performing arts, choreographer Marta Ziółek, and DJ Facheroia (Zoi Michailova). During a three-week residency they will create an event with bodies dancing together to electronic music at its center. The space of the art institution will turn into a dance floor, in accordance with the tradition of Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art, where Warsaw raves would take place in the 1990s.

„To Be Real” is part of the Anti-Fascist Year and commemorates the 50th anniversary of the Stonewall Riots on June 28, 1969, when the regulars of the popular LGBTQ bar in Greenwich Village in New York resisted the homophobic violence of the police. The project will consist of three events created by three groups of artists. The performative part will be closed with a discursive program—workshops, meetings, and discussions—planned for spring 2020.

Artists: Simon Asencio, Zoi Michailova, Marta Ziółek
Curators: Michał Grzegorzek, Mateusz Szymanówka
Coordinator: Joanna Mane Manecka
Graphic design: Karol Jaworski / WLD

Venue: Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art, Laboratory, Auditorium Hall

10 PLN

More: https://u-jazdowski.pl/en/programme/perfo/to-be-real-1