Call for papers: Glissando #33

Izabela Smelczyńska / 8 wrz 2017

Magazyn o muzyce współczesnej „Glissando” zaprasza do nadsyłania abstraktów (do 2 tys. znaków) i po akceptacji – tekstów (do 40 tys. znaków) dotyczących cielesności.

Termin abstraktów: 1.10.2017
Termin tekstów: 19.11.2017
Adres: ismelczynska@gmail.com
Redaktor prowadząca: Izabela Smelczyńska
Temat numeru: cielesność

Bez ciała nie byłoby dźwięku. Ciało znajduje się po dwóch stronach tradycyjnego muzycznego komunikatu – gest wydobywa dźwięk z przedmiotu (nawet jeżeli kreuje przedmioty generujące dźwięki automatyczne), organizm chwyta też fale znajdujące się w przestrzeni i interpretuje je jako dźwięki. Skoro cisza jest konstruktem społecznym, to obecność ciał skutkuje jej przeciwieństwem. Tymczasem dyskurs wciąż często skupia się na interpretacji muzyki i dźwięku jako abstrakcyjnych kategorii, ograniczając ciała percypujące dźwięki do uszu. W efekcie wypierane są inne wrażenia zmysłowe, a także pozauszne i nienormatywne rodzaje słyszenia. W dobie powszechnego przetwarzania informacji audialnych w wizualne, tekstowe i haptyczne takie podejście jawi się jako archaiczne. Dlatego w #33 „Glissandzie” podejmiemy temat „innego słyszenia”: kwestii behawioralnych reakcji organizmu na dźwięki i odbierania fal akustycznych „całym ciałem”. Ciekawią nas – zyskujące popularność w ostatnich latach – praktyki medytacyjne oparte na wibracjach oraz wpływ dźwięku na zdrowie człowieka.

W numerze przyjrzyjmy się tendencjom, które można zaobserwować w zarówno w murach instytucji kultury, salach koncertowych, jak i niezależnych scenach, kameralnych salach warsztatowych oraz w klubach.

Nawiążemy do festiwali i wydarzeń, które problematyzują cielesność muzyki współczesnej, łącząc ją z „cielesnymi” sztukami performatywnymi. Interesuje nas kwestia cielesnych praktyk wykonawstwa muzyki współczesnej związanych z tzw. poszerzonymi technikami instrumentalnymi zarówno w odniesieniu do utworów najnowszych, jak i sztandarowych kompozycjach nowej muzyki. Mile widziane będą także teksty nawiązujące do różnych gatunków i poprzednich epok.

Spróbujemy zastanowić się nad postrzeganiem instrumentu jako metafory przedłużenia ciała, ale także potraktujemy temat dosłownie, czyli przyjrzymy się, jakie warunki fizyczne musi spełnić „ciało”, aby wykonywano muzykę. Ciekawi nas również, jak zmienia się relacja ciało–dźwięk w obliczu współczesnych przemian technologicznych.

W #33 „Glissandzie” chcielibyśmy poruszyć tematy, które w świecie muzyki i sztuki dźwięku wciąż są przedmiotem ignorancji i hipokryzji. Jeśli nasze ciało jest instrumentem wydającym dźwięki, dlaczego nie potrafimy o nich otwarcie mówić? Czy w nowej muzyce jest miejsce na otwartą dyskusję na temat seksu, erotyki?

Zapraszamy do współtworzenia numeru poświęconego cielesności.

————— EN ———————-

Glissando, a magazine about contemporary music, would like to invite you to submit abstracts (up to 2,000 characters) and, after acceptance, articles (up to 40,000 characters) about corporeality.

Abstract deadline: 1.10.2017
Article deadline: 19.11.2017
Address: ismelczynska@gmail.com
Commissioning editor: Izabela Smelczyńska
Issue topic: corporeality

There would be no sound without body. The body finds itself on both ends of traditional musical communication: gestures evoke sounds from objects (even if only by creating objects which generate sounds automatically), while the organism receives waves travelling through space and interprets them as sounds. Since silence is a social construct, the presence of bodies results in its opposite. Meanwhile, the prevailing discourse still typically interprets music and sound as abstract categories, disregarding all parts of the perceiving bodies – except for their ears. As a result other sensory inputs, as well as extra-aural and non-normative modes of hearing, are discarded. This approach seems archaic in an era of easy transformation of audial information into visual, textual and haptic signals. This is why the 33rd issue of Glissando will deal with the topic of “different hearing”: the body’s behavioral reactions to sounds and “whole body” reception of acoustic waves. We are interested in the increasingly popular meditational practices based on vibrations and the influence of sound on human health.

In this issue we will investigate the trends that can be observed both within the walls of cultural institutions and concert halls, as well as on independents stages, in low-key workshop rooms and in clubs.

We will discuss the festivals and events which problematize the corporeality of contemporary music by relating it to “corporeal” performative arts. We are interested in the question of corporeal performative practices of contemporary music associated with the so-called extended instrumental techniques, both in relation to the newest pieces and the flagship compositions of new music. We also welcome articles about past eras and periods of music, as well as those about different genres.

We will try to reflect upon the perception of instruments as metaphorical extensions of the body, but also treat the metaphor literally and investigate the conditions that a “body” must meet in order to perform music. We are also interested in the changes of the sound-body relationship within the context of contemporary technological progress.

We would like the 33rd issue of Glissando to include topics which the worlds of music and sound art often treat with ignorance and hypocrisy. If our body is an instrument, then why can’t we talk about it freely? Does new music provide a space for open discussion of sex and eroticism?

We invite you to contribute to our issue devoted to corporeality.

CFP #33

„Ohr des Menschen”, Meyers Konversations Lexikon 1890, Bibliographisches Institut Leipzig