Glissando #37: Call for Papers

Justyna Stasiowska / 23 kwi 2019

„Glissando” #37: sound design

Termin abstraktów: 15 czerwca 2019
Termin tekstów: 15 września 2019
Adres: magazyn@glissando.pl
Redaktorka prowadząca: Justyna Stasiowska

 

Czy pamiętasz mokry i chrupiący dźwięk łamiących się kości nosa w jednej z walk przedstawionych w filmie Podziemny krąg Davida Finchera? Sound designer Ren Klyce wziął truchło kurczaka, wsadził do środka orzechy, aby później uderzać weń pięścią; nagranie to połączył z odgłosami surowego mięsa okładanego w piwnicy. Audiosfera filmu została skonstruowana od podstaw, bez wykorzystywania popularnych efektów dźwiękowych typu łamanie pora zawiniętego w folię, który udaje ludzkie kości. Tego rodzaju brzmień nie słuchamy niczym muzycznej kompozycji, lecz raczej je haptycznie wchłaniamy, zatapiając się w przestrzeni świata przedstawionego. Zapraszamy za kulisy dźwięków doświadczanych w horrorach i science fiction, do współtworzenia „Glissanda” #37 o sound designie.

Sound design to praktyka projektowania przy użyciu dźwięku – od konstrukcji świata w filmie, teatrze lub tańcu po brzmienia, jakimi komunikuje się z nami urządzenie. Brian Eno komponując muzykę powitalną systemu Windows 95 kierował się przede wszystkim czasem 3 ¼ sekundy. Kawałek do dziś nie nudzi, a jego ilość odtworzeń przebija jakikolwiek utwór muzyki popularnej. Podobnie zaprojektowane w 1980 roku przez Suzanne Ciani brzmienia maszyny do pinballu Xenon musiały przede wszystkim zostać dostosowane do mechanizmu urządzenia – pojemności nośników, czasu reakcji, wzorca pobudzenia gracza. Dźwięk spełnia określone funkcje, niczym droga wiodąca do określonego celu, typu uczestnictwo w grze albo opisanie informacji. Sonic information design wykorzystuje zmysł słuchu do analizy  danych, ponieważ łatwiej wychwytujemy różnice w brzmieniu tonów niż w kolumnach parametrów. Przedstawione poprzez dźwięk ruchy sejsmiczne albo ruchy membrany komórki drożdży miały w badaniach posłużyć do wykrywania ataków nuklearnych lub choroby komórek. Nawet dotychczasowe odkrycia związane z falami grawitacyjnymi nastąpiły właśnie poprzez audialne, a nie wizualne przedstawienie.

Zapraszamy do pisania o codziennym projektowaniu, jak wówczas gdy kreujemy własne otoczenie dźwiękowe, dzięki jednej z licznych aplikacji odtwarzających soundscape kawiarni (by stymulować produktywność), szum morza (uspokoić), odgłos komputera (uśpić dziecko). Aplikacje te funkcjonują niczym muzak, czyli muzyka sącząca się w centrach handlowych, windach i fabrykach, której zadaniem jest stworzenie neutralnego dźwiękowego tła zakrywającego odgłosy niechciane. Muzak Holdings LLC – założony przez George’a Owena Squiera w latach 50. i zmiażdżony trzy dekady później przez R. Murraya Schafera – narodził sięw końcu z nadziei na programowanie nastroju poprzez dźwięk i inżynierii środowiska audialnego. Założenia tego nieudanego projektu powinny zostać przywołane szczególnie dzisiaj, gdy muzyka eksperymentalna w swych poszukiwaniach kieruje się w stronę pobudzania odbiorcy poprzez ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response) lub leczenia określoną częstotliwością dźwięku.

Większa część otaczających nasz dźwięków została specjalne dla nas zaprojektowana. Konstrukcja audiosfery w przestrzeni publicznej ma nam ułatwić poruszanie się i życie w trudnym otoczeniu, jak to pokazują liczne ekrany przy autostradach. Jednak czy wystarczy maskować lub izolować nieprzyjemne dźwięki, jakie nas otaczają? Czy sygnalizacja dźwiękowa dla osób niewidomych na skrzyżowaniach to tylko dodatek do świateł czy podstawa do zmiany kształtu miejskiej przestrzeni dźwiękowej? Czy alarmy samochodowe, syreny pociągu i ambulansu albo odgłosy krytycznego błędu systemu wciąż nas ostrzegają? Zapraszamy do spekulacji o tym, jak poprzez projektowanie przestrzeni wirtualnej i haptycznej można zmienić sposób funkcjonowania społeczeństwa. Szczególnie interesują nas takie obszary, jak:

 • technologie przedstawiania danych (auditory display, sonifikacja);
 • dźwięk w projektach architektonicznych i urbanistycznych;
 • projektowanie dźwiękiem w przestrzeni publicznej;
 • projektowanie gier i ich audiosfery;
 • ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response);
 • dźwięki systemów operacyjnych oraz software’u;
 • dramaturgia dźwięku i światy dźwiękowe w filmie, teatrze, tańcu oraz literaturze (gatunki fantasy, horror i sci-fi).

 

––––––––– EN ––––––––

 

Fot. Wikimedia Commons

 

 

„Glissando” #37: Sound design

Abstract Submission Deadline: 05.06.2019
Essay Submission Deadline: 05.09.2019
Address: magazyn@glissando.pl
Editor: Justyna Stasiowska

 

Do you remember the wet, crunchy sound of a nose being broken during one of the fights in David Fincher’s Fight Club? Sound designer Ren Klyce took a dead chicken, stuck it full of nuts, and then hit it with his fist; he combined this recording with the sounds of raw meat being pummelled in a basement. The movie’s audiosphere was built from the ground up, without using popular sound effects like breaking a foil-wrapped celery stick to imitate the sound of cracking bones. We listen to sounds like these not in the way we would to a musical composition; instead, we haptically absorb them, immersing ourselves in the fictional world. We invite you behind the scenes of the sounds we experience in horror and science fiction movies – join us in creating issue #37 of Glissando about sound design.

Sound design is the practice of designing with sound: from world-building in movies to sounds used by machines to communicate with us. Brian Eno was mostly guided by the time limit of 3 ¼ seconds when he composed the startup sound for Windows 95. The track is still not boring, despite being played more times than the most popular pop hits. Similarly, the sounds of the Xenon pinball machine designed by Suzanne Ciani in 1980 were mostly constrained by the device’s internals, as well as the player’s reaction time and arousal pattern. Sound is used for specific purposes – to enhance our enjoyment of games or convey information. Sonic information design uses the sense of hearing for data analysis because it is easier for humans to tell apart different sounds than columns of numbers. Seismic movements represented through sound were used to detect nuclear explosions. Even the current discoveries related to gravitational waves took place via auditory rather than visual representation.

We invite you to write about the everyday designs we all make, such as when we create our own soundscapes using an app that plays the sounds of a coffee shop (to stimulate productivity), of the sea (to calm down), and computer noises (to make our children go to sleep). These applications serve the same function as muzak, the music played through the PA systems of malls, elevators, and factories to create a neutral sonic background and cover up undesirable sounds.Muzak Holdings LLC, founded by George Owen Squier in the 1950s and crushed by R. Murray Schafer three decades later, was born out of the desire to program moods through sound and audio environment engineering. The assumptions of this failed project are especially worth remembering today, when experimental music is evolving towards exciting the listeners through ASMR and healing them using specific sound frequencies.

Most of the sounds which surround us were designed for us. The public audiosphere is designed to make it easier for us to move around and live in a difficult environment, as evidenced by highway noise barriers. But is masking or isolating the unpleasant sounds which surround us enough? Are sound signals at pedestrian crossings just an addition to traffic lights or are they a step towards reshaping the urban soundscape? Do car alarms, train sirens, and the sounds of critical system errors still warn us? We invite you to speculate about how redesigning virtual and haptic spaces can change society. We are particularly interested in the following areas:

 • data visualization technologies (auditory display, sonification);
 • sound in urban and architectural projects;
 • sound design in the public space;
 • sound design in games;
 • ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response);
 • the sounds of operating systems and software;
 • the dramaturgy of sound and sonic worlds in cinema, theater, dance, and literature (fantasy, horror, and science fiction).