Warsztaty kompozytorskie COMPOSER COLLIDER

/ 14 kwi 2017
ComposerCollider2017
Ensemble musikFabrik oraz Instytut Adama Mickiewicza zapraszają po raz trzeci do udziału w warsztatach kompozytorskich ze słynnym niemieckim zespołem. Tym razem polscy twórcy będą mieli okazję skomponować utwór na instrumenty legendarnego amerykańskiego kompozytora i konstruktora Harry’ego Partcha. Nowe dzieło wykonane zostanie w 2018 roku na koncercie Ensemble musikFabrik.  Zgłoszenia prosimy przesyłać do 25 kwietnia br. na adres mmendyk@iam.pl zgodnie z załączonym regulaminem.

WARSZTATY KOMPOZYTORSKIE COMPOSER COLLIDER
REGULAMIN

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie „Composer Collider 2017/2018”
(„Composer Collider” lub „Projekt”).

2. Organizatorami Projektu są Instytut Adama Mickiewicza z siedzibą w Warszawie (00-560)
przy ul. Mokotowskiej 25, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 70/2006, NIP:701-00-10-
966, REGON: 140470071, oraz Ensemble Musikfabrik z siedzibą w Kolonii (50670) przy
Mediapark 7.

3. „Composer Collider” skierowany jest do polskich kompozytorów („Kompozytorzy”) urodzonych po 1 stycznia 1977 roku.

4. Nagrodą w Composer Collider jest zaproszenie nie mniej niż 2 i nie więcej niż 3 wybranych
Kompozytorów do udziału w warsztatach z Ensemble Musikfabrik, które odbędą się
w dniach 27-28.10.2017 oraz 31.01-5.02.2018 w Kolonii.

5. Do udziału w Composer Collider wymagane jest wysłanie w wersji elektronicznej zgłoszeń
zawierających:
5.1. skan dowodu osobistego;
5.2. nagrania własnych utworów w formacie mp3 (w przypadku plików o łącznym
rozmiarze powyżej 10 MB należy skorzystać z internetowych narzędzi do transferu
danych, np. z serwisu WeTransfer.com);
5.3. krótką (maksymalnie 1 strona standardowego maszynopisu) pisemną wypowiedź
(w formacie doc) wyjaśniającą zainteresowanie instrumentami Harry’ego Partcha
oraz współpracą z Ensemble Musikfabrik;
5.4. podpisany skan niniejszego regulaminu jako zobowiązanie do jego przestrzegania.

6. Termin nadsyłania zgłoszeń do Composer Collider upływa 25 kwietna 2017 r. Zgłoszenia
powinny zostać wysłane na adres mmendyk@iam.pl. W tytule wiadomości należy umieścić
imię i nazwisko oraz tytuł projektu: Composer Collider.

7. Wyboru kandydatów do Projektu dokonują w dwóch etapach jurorzy wskazani
odpowiednio przez Instytut Adama Mickiewicza oraz Ensemble Musikfabrik:
7.1. Instytut Adama Mickiewicza wybiera nie więcej niż 6 Kompozytorów na podstawie
zgłoszeń nadesłanych drogą mailową na adres mmendyk@iam.pl. Termin ogłoszenia
wyników tego etapu naboru Organizatorzy wyznaczają na dzień 10 maja 2017 r.
Powiadomienie o wynikach zostanie wysłane do Kompozytorów drogą mailową.
Decyzja Instytutu Adama Mickiewicza jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
7.2. Spośród Kompozytorów wybranych przez Instytut Adama Mickiewicza Ensemble
Musikfabrik dokonuje wyboru nie więcej niż 3 Kompozytorów podczas spotkań,
które odbędą się w dniach 28-30 maja 2017 roku w Kolonii. Termin ogłoszenia wyników
tego etapu naboru Organizatorzy wyznaczają na dzień 1 lipca 2017 r. Powiadomienie
o wynikach zostanie wysłane do Kompozytorów drogą mailową. Decyzja
Ensemble Musikfabrik jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. Kompozytorzy
wybrani przez Ensemble Musikfabrik („Uczestnicy”) zyskują prawo do uczestnictwa
w warsztatach z Musikfabrik, które odbędą się w dniach 27-28.10.2017 oraz 31.01-
5.02.2017 w Kolonii.

8. Warunkiem udziału Uczestników w finałowym etapie Composer Collider będzie napisanie
nowego utworu dla Ensemble Musikfabrik.

9. Wymagania dotyczące nowej kompozycji:
9.1. Czas trwania 10-15 min.
9.2. Instrumentacja obejmująca instrumenty Harry’ego Partcha oraz standardowy skład
Ensemble Musikfabrik (od 7 do 10 wykonawców)
9.3. Termin dostarczenia partytury i głosów nowego utworu: 1 stycznia 2017 r.

10. Koszty podróży i zakwaterowania wybranych Kompozytorów w dniach 28-30 maja 2017 roku w Kolonii, a także podroży i zakwaterowania Uczestników Composer Collider w dniach 27-28.10.2017 oraz 31.01-5.02.2017 w Kolonii ponoszą Organizatorzy na podstawie odrębnych ustaleń.

11. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w finałowym etapie Projektu, Ensemble
Musikfabrik podejmuje decyzję o ewentualnym przyjęciu Kompozytora z listy rezerwowej
Projektu.

12. W przypadku niewywiązywania się z podjętych zobowiązań przez Kompozytora,
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skreślenia Kompozytora z listy uczestników
Projektu.

13. W przypadku skreślenia Kompozytora z listy uczestników finałowego etapu Composer
Collider z powodów przez niego zawinionych, Kompozytor może zostać obciążony kosztami poniesionymi przez Organizatorów w związku z uczestnictwem Kompozytora w Projekcie.

14. Uczestnicy biorą na siebie całkowitą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia w czasie trwania Projektu.

15. Dane osobowe uczestników Projektu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi
w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:
DzU z 2002 r., nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Instytut Adama
Mickiewicza. Przetwarzanie danych, o których mowa w niniejszym paragrafie, obejmuje
także publikację imienia i nazwiska uczestnika – jako zwycięzcy konkursu. Uczestnik ma
prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w konkursie. Niniejszym administrator danych osobowych informuje, że każdemu uczestnikowi i laureatowi przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo do ich poprawienia.

16. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

17. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do decydowania w sprawach spornych i nieobjętych Regulaminem.

18. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo uzupełnienia Regulaminu o szczegółowe zapisy.

19. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie. W przypadku zmiany Regulaminu przez Organizatorów zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania go na stronie internetowej www.polskamusic.iam.pl.

20. Kompozytorzy zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu oraz wszystkich ewentualnych zmian wprowadzanych przez Organizatorów podanych na stronie internetowej www.polskamusic.iam.pl.

21. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego.