Imitatorzy dźwięku, źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Archiwa dźwiękowe: Call for audio papers

Marta Michalska / 26 maj 2024

Glissando: Archiwa dźwiękowe

Call for Audio Papers | ENGLISH BELOW

Termin nadsyłania gotowych audiopaperów: 4.09.2024

Adres: magazyn@glissando.pl / temat: Archiwa dźwiękowe

Język: polski lub angielski

Redaktorka prowadząca: dr Marta Michalska 

Czym jest dźwiękowe archiwum i gdzie się znajduje? Czy jest to miejsce pamięci, instytucja, przestrzeń cyfrowa, a może raczej pewna idea i pewna tęsknota? Co trafia do dźwiękowego archiwum, kto sprawuje nad nim pieczę, komu będzie ono służyć w przyszłości?

W cyfrowej odsłonie kolejnego, audialnego numeru magazynu „Glissando” chcielibyśmy i chciałybyśmy zastanowić się nad ideą dźwiękowego archiwum, poznać istniejące projekty archiwizacyjne na szerokim spektrum muzyki, dźwięku i bezdźwięku oraz rozważyć społeczną użyteczność dźwiękowego archiwum

Zapraszamy do twórczego połączenia tego, co dźwiękowe, z ideą kolekcjonowania, zachowywania, monumentalizowania, popularyzowania. Do przygotowania audiopaperów zachęcamy badaczy i badaczki, artystów dźwiękowych i artystki dźwiękowe oraz wszystkie osoby zainteresowane: indywidualnie lub w małych zespołach twórczych. 

Chcemy zadać sobie następujące pytania:

 • Czym jest i czym mogłoby być dźwiękowe archiwum? Czy powinno być instytucją, wspólnotowym projektem, efemerą, pomnikiem historii?
 • Które dźwięki należy archiwizować? Czy są jakieś dźwięki, których nie należy archiwizować? 
 • Jak sprawić, by dźwiękowe archiwum działało na rzecz społeczności? Jaka jest społeczna rola (dźwiękowego) archiwum?
 • Jaka jest rola archiwów dźwiękowej sztuki (a może dźwiękowych archiwów sztuki)? W jaki sposób akumulowany w archiwum język sztuki pomaga nam zrozumieć świat?
 • Co dzieje się na przecięciu dźwięku i pamięci, tej zbiorowej i tej indywidualnej? W jaki sposób dźwiękowa pamięć jest (może być) instytucjonalizowana w ramach archiwum?
 • Jakie mogłyby być spekulatywne projekty dźwiękowo-archiwizacyjne? Czy możemy wyobrazić sobie archiwum dźwiękowej przyszłości albo historii sprzed technologii reprodukcji dźwięku?

Oczywiście, zachęcamy Was też do twórczych reinterpretacji zaproponowanego tematu. 

Forma audiopaperu, dźwiękowego eseju, zaprasza do twórczej pracy z samym dźwiękiem, każe zastanowić się nad sposobami, w jaki wykorzystujemy dźwięk do opowieści. Zachęca badaczy i badaczki oraz twórców i twórczynie do poszerzenia repertuaru swoich umiejętności o skomponowanie, nagranie i wyprodukowanie dźwiękowego eseju.

Przeczytaj audiopaperowy manifest magazynu „Glissando”.

Redaktorką prowadzącą numeru jest Marta Michalska – doktora historii, zajmuje się historycznymi badaniami nad dźwiękiem. Interesuje się historią społeczną i kulturową, metodologią badania przeszłości, filozofią i psychologią. Pisze, redaguje, tłumaczy; aktualnie pracuje w Centrum Archiwistyki Społecznej, gdzie pisze teksty i popularyzuje idee oddolnego zapisywania historii i gromadzenia zbiorów społecznych w ramach archiwów społecznych. Jest członkinią międzynarodowej sieci badawczej Song Studies Network. Jest także laureatką nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej MONOGRAFIE FNP i stypendium Thomas Edison Fellowship w British Library. Jest autorką książki pt. Dźwięki, ludzie i nasłuchiwanie miasta. Wybrane elementy fonosfery Warszawy na przełomie XIX i XX wieku.

 • Od 27 maja do 3 czerwca zapraszamy do skorzystania z dyżuru redaktorskiego – jeżeli nie jesteś pewny_a_e, w jaki sposób podejść do tematu lub chcesz skonsultować swój temat i pomysł przed przystąpieniem do pracy, zachęcamy do kontaktu z red. Michalską na adres mailowy mart.m.michalska@gmail.com
 • Zachęcamy do zaplanowania swojej pracy odpowiednio wcześniej, ponieważ ze względu na harmonogram innych numerów „Glissanda” mamy określone terminy publikacji.
 • Wybrane prace planujemy opublikować w trzech transzach na przestrzeni października i listopada 2024. 
 • Do audiopaperu prosimy dołączyć krótki opis pracy (max. 300 słów) oraz bibliografię i audiografię
 • Zachęcamy także do dodania krótkiego biogramu (max. 150 słów) i ew. materiałów wizualnych. 
 • Osoby autorskie prosimy o przypilnowanie kwestii licencji wykorzystywanych przez Was nagrań, ilustracji i utworów.
Imitatorzy dźwięku, źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Grupa pracowników (imitatorów dźwięku) zajmujacych się wytwarzaniem efektów dźwiękowych (1936). Rozgłośnia Krakowska Polskiego Radia, sygn. 3/1/0/11/1279, Nardowe Archiwum Cyfrowe, źródło: szukajwarchowach.gov.pl

_______________________________________________________________

Glissando: Sound Archives

Call for Audio Papers

Deadline for audiopapers: September 4, 2024

Address: magazyn@glissando.pl / subject: Sound Archives

Release date: October / November 2024

Editor: Marta Michalska, PhD

What is the sound archive and where is it situated? Is it a site of memory, an institution, a digital space, or rather a certain idea and a certain longing? What is included in a sound archive, who is responsible for it and whom should it serve in the future?

In an upcoming digital audio issue of the  “Glissando” magazine, we wish to consider an idea of a sound archive. We would like to learn about existing projects on a wide spectrum of music, sound and soundlessness. We are also curious about the social utility of a sound archive.

Feel invited to connect all things sonic with what we collect, preserve, monumentalise, popularise. Researchers, sound artists and all interested persons – whether individually or in small creative teams – are encouraged to prepare their audiopapers.

We would like to pose the following questions:

 • What is and what could a sound archive be? Should it be an institution, a community project, an ephemera, a historical monument?
 • Which sounds should be archived? Are there any sounds that should not be archived?
 • How can a sound archive serve a community? What is the social role of a (sound) archive?
 • What is the role of sound art archives (or perhaps sound archives of art)? In what way does the accumulated language of art in the archive help us understand the world?
 • What happens at the intersection of sound and memory, both collective and individual? How is sonic memory (can be) institutionalised as an archive?
 • What could speculative projects in sound archivism be? Can we imagine a sound archive of the future or of the past from before sound reproduction technologies?

Of course, you are also encouraged to creatively reinterpret the proposed topics.

An audiopaper (an audio essay) as a form of communication invites us to work inventively with sound itself and to reconsider the ways we use sound to convey our story. To ask for audiopapers is to encourage researchers and creators to augment their repertoire of skills with composition, recording, and production of a sonic essay.

Read an audiopaper manifesto by the Seismograf magazine.

The chief editor of this issue is Marta Michalska – a PhD in history, involved in historical research on sound pasts; writer, editor, and translator. She is most inquisitive about social and cultural history, a methodology of studying the past, philosophy, and psychology. Currently, she works at the Centre of Community Archives, where she writes about and popularises the ideas of community archives – the grassroot movement for preserving the past from the bottom-up. She is a member of an international research group the Song Studies Network. Marta has recently authored a monograph in historical sound studies titled Sounds, People and Listening to the City. Selected Elements of Warsaw’s Phonosphere at the Turn of the 20th Century.

 • From May 27 to June 3, we invite you to take advantage of the editorial duty – you can contact Marta if you are not sure about the topic or whether you would like to consult your idea before commencing your work. Do not hesitate to write an email at mart.m.michalska@gmail.com
 • We cordially encourage you to plan your work ahead – due to the general schedule of the upcoming  “Glissando ” issues, we have fixed dates for publication.
 • Chosen audiopapers are planned to be published in three installments over October and November 2024.
 • Please attach a short description of your work (max. 300 words) as well as a bibliography and audiography.
 • You are encouraged to add a short bio (max. 150 words) and, if needed, any visual materials.
 • Lastly, we ask all creators to ensure that the recordings and visual materials you may use are free of any copyright claims.