Call for Papers: Glissando #27 – Dziecko

Barbara Bogunia / 19 sty 2015

fot: Maciej Malinowski

 

CALL FOR PAPERS: #27 Glissando – Dziecko

Zapraszamy do nadsyłania tekstów (do 40 tys. znaków) do numeru poświęconego roli dziecka we współczesnej muzyce oraz kulturze.

Termin: (abstrakty) 22 lutego 2015 / (teksty) 12 kwietnia 2015.
Adres:  magazyn.glissando@gmail.com

Dziecko – jak dotąd postać trywializowana, pozostająca na marginesie działalności artystycznej „dorosłych” – stawia obecnie może nie pierwsze, ale wyjątkowo znaczące kroki w obszarze tak zwanej „kultury filharmonii” i szerzej – sztuki współczesnej o różnej proweniencji. Oferta dla najmłodszych w stanowi ważną część programów festiwali o długiej tradycji; coraz częściej w ośrodkach kultury w kraju i na świecie organizowane są wydarzenia, których adresatem są dzieci: koncerty muzyki najnowszej, prezentacje interaktywnych instalacji, warsztaty z wykorzystaniem instrumentów elektronicznych, zajęcia z kompozycji komputerowej czy też pogłębiające wrażliwość słuchową i świadomość ekologiczną spacery i zabawy w ogródkach dźwiękowych z zastosowaniem różnych form muzycznego upcyklingu.

Dlatego też proponujemy spojrzeć nieinfantylnie, poważnie i szeroko na znaczenie dziecka we współczesnej muzyce, edukacji, performatyce oraz kulturze słuchania.

Proponujemy takie tematy jak m.in. audiosfera prenatalna i „domowe” środowisko dźwiękowe, performatywny aspekt dziecięcych gier i zabaw, a także zastosowanie mediów i narzędzi technologicznych w edukacji artystycznej i autorskich projektach kompozytorskich. Szczególnie istotne będą dla nas: multisensoryczny wymiar doświadczenia w sztuce tworzonej przez i dla dzieci, biologizm, oraz możliwe konteksty socjologiczno-kulturowe aktywności najmłodszych z pogranicza życia codziennego i twórczości artystycznej.

Wiek XX okrzyknięto niegdyś, nieco przedwcześnie, wiekiem dziecka. „Dziecko w sztuce XXI wieku” to temat aż do tego momentu sam w sobie niszowy, który czeka na to by go podjąć.


 

CALL FOR PAPERS: #27 Glissando – Child

Glissando magazine invites authors to send essays (up to 40 thousand characters) regarding the role of the child in contemporary music and culture.

Deadline: (abstracts) February 22, 2015 / (full texts) April 12, 2015.
Adress: magazyn.glissando@gmail.com

The Child – a character still trivialized and kept on the margins of the artistic activities of „adults” – has recently taken its, maybe not first, but significant steps in the area of the so-called „culture of the Philharmonic” and in the contemporary art world in general. Events for children are an important part of renowned festivals; community centres worldwide hold more and more events designed for children, such as new music concerts, presentations of interactive installations, music workshops using electronic instruments, courses on computer composition, or even walks and games in sound gardens and musical playgrounds, which aim to develop ecological awareness and auditory skills through different forms of musical upcycling.

Thus we take a non-infantile, serious, and broad look at the role of the child in contemporary music, education, performance studies and listening culture. We propose themes such as prenatal audiosphere and domestic acoustic environment, performative aspect of childhood games and plays, as well as the use of different media and technological tools in artistic education and original composition projects. We would like to focus on a multisensory experience in art made by or for children, biologism and possible socio-cultural contexts of children’s activities at the intersection of everyday life and art.

The 20th century was once proclaimed the age of the child. “Child in the arts of the 21st century”; is still a niche topic to be explored.