Call for papers: Glissando #29 – Konceptualizm

/ 21 kwi 2016

20150126-manfred werder-2 performers page 440

CALL FOR PAPERS: Glissando #29 Konceptualizm

Magazyn o muzyce współczesnej „Glissando” zaprasza do nadsyłania abstraktów (do 2 tys. znaków) a po akceptacji – tekstów (do 40 tys. znaków) do 29 numeru poświęconego szeroko rozumianej muzyce konceptualnej.

Terminy: abstrakty 15.05, teksty 15.07
Adres: magazyn.glissando@gmail.com
Redaktor prowadzący: Paweł Szroniak

Wydawać by się mogło, że konceptualizm – jako prąd, tendencja artystyczna – nigdy nie zaistniał w muzyce współczesnej. Próżno szukać takiego zjawiska w obszernej literaturze przybliżającej historię praktyk dźwiękowych XX i XXI wieku. Konceptualizm kojarzony jest przede wszystkim ze sztukami wizualnymi, natomiast zapomina się, że jego źródła wywodzą się z obszaru muzyki – choćby z dokonań Johna Cage’a i jego wychowanków z New School For Social Research czy też Henry’ego Flynta, uznawanego za autora terminu concept art.

Spojrzenie na muzykę współczesną z perspektywy zwrotu konceptualnego zapoczątkowanego w latach 50. pozwala na dokonanie przesunięć w obrębie jej kanonu, w ciekawy sposób pozycjonując dokonania takich twórców jak choćby George Brecht, Takehisa Kosugi, Robert Ashley, Peter Ablinger, Manfred Werder czy Toshiya Tsunoda. Zainteresowanie konceptualizmem w ostatnich latach zdaje się stopniowo wzrastać, co obserwowalne jest zarówno w kręgach darmstadtskich (m.in. Harry Lehmann, Johannes Kreidler), jak i w gronie artystów związanych z szeroko pojętą tradycją cage’owską (grupa Wandelweiser, scena postredukcjonistyczna), a nawet w muzyce popularnej oraz klubowej. W numerach #22 i #28 dużo miejsca poświęciliśmy pierwszemu z tych środowisk – czas przybliżyć pozostałe.

W nowym, #29 numerze „Glissanda” chcielibyśmy podjąć temat konceptualizmu rozumianego jako działania, których domeną są eksperymenty artystyczne mające na celu coś więcej niż tylko stworzenie nowych form, czy „postęp materiałowy”. Zajmiemy się działaniami podważającymi klasyczny model dzieła muzycznego / dzieła sztuki, a więc wykraczającymi poza tradycyjną domenę estetyki: stawiającymi sobie za cel przewartościowanie kwestii ontologicznych, epistemologicznych i etycznych. Czekamy na teksty dotyczące tworzenia niestandardowej notacji, utworów-intermediów, muzyki utopijnej. Będą nas interesować postacie oraz kompozycje problematyzujące status dzieła muzycznego i sposoby jego percepcji, a także poddające krytyce instytucje świata muzycznego oraz utowarowienie współczesnej kultury.

Przyjrzyjmy się tendencjom konceptualnym, które można zaobserwować w klubach, salach koncertowych oraz innych przestrzeniach funkcjonowania muzyki. Zastanówmy się, czym jest konceptualna piosenka, symfonia czy opera.

——— EN ————-

CALL FOR PAPERS: Glissando #29 Conceptualism

Glissando” magazine invites authors to submit abstracts (up to 2000 characters) and if accepted – essays (up to 40,000 characters) for the upcoming #28 Glissando issue regarding broadly defined conceptual music.

Deadline: (abstracts) May 15, 2016 / (essays) July 15, 2016.

Address: magazyn.glissando@gmail.com

Managing Editor: Paweł Szroniak

One could think that conceptualism – both as a movement and artistic tendency – had never existed in contemporary music. There is no mention of this phenomenon in the vast literature on the history of the 20th and 21th century musical practices. Although conceptualism is primarily associated with the visual arts, let us not forget that its origins lie in music, e.g. in the musical experiments of John Cage and New School For Social Research, or Henry Flynt, who coined the term concept art.

The conceptual turn of the‘50s allows for the revision of the contemporary music canon when it comes to such artists as George Brecht, Takehisa Kosugi, Robert Ashley, Peter Ablinger, Manfred Werder, or Toshiya Tsunoda. The recent years have seen an increased interest in conceptualism as evidenced by the Darmstadt community (e.g. Harry Lehmann, Johannes Kreidler), artists influenced by John Cage (the Wandelweiser Group, the post-reductionist scene), or even techno and popular music. The Darmstadt community was discussed in Glissando #22 and #28 – it’s time to deal with the other ones.

In the upcoming Glissando #29 issue we will take a look at conceptualism understood as artistic experiments, which are no more limited to the creation of new forms or “material progress.”We will focus on the practices subverting the conventional model of musical work or artwork in general and thus going beyond the traditional domain of aesthetics. The purpose of these practices is to redefine ontological, epistemological, and ethical problems. We welcome essays on non-standard notation, intermedia compositions, and utopian music. We are interested in artists and compositions examining the status of a musical work and its perception as well as taking a critical look at music institutions and the commodification of contemporary culture.

Let’s explore the conceptual tendencies observable in clubs, concert halls, and other musical spaces. Let’s think about a conceptual song, symphony, and opera.