Glissando #38: Call for papers

Agata Klichowska, Wioleta Żochowska / 15 mar 2020

Magazyn o muzyce współczesnej „Glissando” zaprasza do nadsyłania abstraktów (do 2 tys. znaków) i po akceptacji – tekstów (do 30 tys. znaków) poświęconych wpływowi internetu na muzykę.

Temat numeru: internet
Termin abstraktów: 14.04.2020
Termin tekstów: 1.06.2020
Adres: magazyn.glissando@gmail.com
Redaktorki prowadzące: Wioleta Żochowska, Agata Klichowska

W dobie sztucznej inteligencji tworzącej muzykę, płyt w chmurze i platform tworzących spersonalizowane plejlisty pragniemy przyjrzeć się współczesnej kulturze muzycznej przez pryzmat technologicznych przemian, dlatego #38 „Glissanda” poświęcimy wpływowi internetu na muzykę. Numer będzie składał się z dwóch bloków – propozycji spojrzenia na omawiane zjawiska: teoretycznego oraz praktycznego.

Technologia Web 1.0 umożliwiała jednokierunkowy przekaz informacji, Web 2.0 to sieć komunikacji międzyludzkiej, a Web 3.0 to sieć semantyczna działająca w oparciu o sztuczną inteligencję. Za kolejny etap rozwoju globalnej przestrzeni wymiany informacji uważa się Internet Rzeczy, czyli rodzaj sieci łączącej ludzi, procesy, dane i przedmioty. Choć to tylko jedna z umownych koncepcji ewolucji internetu, pozwala ona zauważyć dynamizm zmian zachodzących w jego funkcjonowaniu i postrzeganiu. Jakie miejsce zajmuje w tym wszystkim muzyka? Jak pod wpływem nowych technologii zmienia się jej doświadczanie? Czy maszyna może tworzyć sztukę? Czy potężne korporacje zbierające big data dokładnie wiedzą, czego chcemy posłuchać? Czy wydawnictwa i instytucje muzyczne są jeszcze komukolwiek potrzebne?

Zapraszamy do nadsyłania propozycji tekstów, diagnozujących współczesne zjawiska dźwiękowe w kontekście internetu; przyglądających się procesom ich tworzenia i udostępniania (wydawania?); badających wpływ streamingu na proces słuchania; poruszających problematykę komentowania i programowania wydarzeń muzycznych. Ciekawią nas pozytywne i negatywne skutki internetowej technologii w odniesieniu do sztuki dźwięku, krytyczne refleksje nad homogenizacją kultury muzycznej, rozwój praktyk kolektywnego tworzenia, problematyka archiwizowania udostępnianej w sieci muzyki.

Równocześnie zapraszamy do nadsyłania propozycji do działu praktycznego poświęconego technologiom internetowym w muzyce, który będzie dopełnieniem #38 „Glissanda”. Zachęcamy do przyjrzenia się konkretnym praktykom produkcji muzycznej online, projektom artystycznym, metodom twórczym i technikom kompozytorskim. Szczególne ciekawi nas praktyczno-techniczne podejście do takich obszarów jak: wykorzystywanie algorytmów i systemów sztucznej inteligencji, programy i aplikacje mobilne do wspólnego tworzenia, edycji, miksowania i wykonywania muzyki online (zarówno profesjonalne, jak i DIY), wirtualni asystenci głosowi, spacery dźwiękowe w aplikacjach mobilnych, internetowe platformy do kreacji i grania muzyki dla osób z niepełnosprawnościami i live coding.

Interesują nas różne perspektywy – od kompozytorów i artystów dźwiękowych, poprzez niezależnych wydawców, aż po słuchaczy, krytyków czy kuratorów. Jesteśmy otwarte na różnorodne, interdyscyplinarne podejścia od sound studies i muzykologię, poprzez internet studies, sztukę nowych mediów i technologię informacyjną, aż po socjologię, kulturoznawstwo i teorię komunikacji. Zapraszamy do współtworzenia „internetowego” numeru „Glissanda”!

——————————-EN——————————-

The „Glissando” contemporary music magazine invites you to submit abstracts (up to 2,000 characters) and, after acceptance, articles (up to 30,000 characters) dealing with the influence of the internet on music.

Issue theme: internet

Abstract submission deadline: 14/04/2020

Article submission deadline: 01/06/2020

Submission address: magazyn.glissando@gmail.com

Lead editors: Wioleta Żochowska, Agata Klichowska

In the age of artificial intelligence capable of creating music, albums uploaded to the cloud, and platforms that create personalized playlists, we’d like to take a closer look at contemporary music culture through the lens of technological change. This is why the 38th issue of “Glissando” will be devoted to the influence of the internet on music. The issue will be made up of two blocks, each representing a different look at this phenomenon: theoretical and practical.

Web 1.0 was about enabling one-way information transfer; Web 2.0 allowed people to communicate with each other; Web 3.0 is a semantic network based on artificial intelligence. The next stage in the development of the global information exchange is the Internet of Things, a network connecting people, processes, data, and physical objects. Although the above is just one theoretical approach to the Internet’s evolution it allows us to see how rapidly both its operation and perception change. What is the place of music in all of this? How do new technologies change the way music is experienced? Can machines create art? Do powerful corporations dealing in big data know exactly what we want to listen to? Do record labels and musical institutions still serve a useful purpose?

We invite you to submit proposals of articles that diagnose contemporary sound phenomena within the context of the internet; look at the processes of creation and sharing (publishing?); examine the influence of streaming on the listening experience; problematize how musical events are programmed and commented. We are interested in both the positive and negative influence of the Internet on sound art, critical insights into the homogenization of music culture, emerging practices of collective creation, and the question of archiving music shared online.

We also invite you to submit proposals for the practice-oriented block of the internet issue, which will complement the theoretical considerations of Glissando’s 38th issue. We encourage you to look at specific practices of online music production, artistic projects, creative methods, and compositional techniques. We are especially interested in practical and technical approaches to such areas as algorithms and artificial intelligence in music production, online software used for collective creation, mixing and performing music (both professional and DIY), virtual voice assistants, mobile-based sound walks, online music creation platforms for persons with disabilities, and live coding.

We welcome different perspectives – we are looking for input from composers, sound artists, independent label owners, listeners, critics, and curators. We are open to diverse, interdisciplinary approaches to sound studies, musicology, internet studies, new media art, information technology, sociology, cultural studies, and communications theory. Join us in co-creating the “internet” issue of “Glissando”!