Andy Newa i Happy Mphanda

Glissando #40: call for papers

Piotr Cichocki / 20 lip 2020

Magazyn o muzyce współczesnej Glissando zaprasza do nadsyłania abstraktów (do 2 tys. znaków) i po akceptacji – tekstów (do 15/30 tys. znaków) poświęconych muzyce z Afryki wschodniej i środkowej.

Temat numeru: Dar-Es-Salaam – Kinshasa – Harare
Termin abstraktów: 6.11.2020
Termin tekstów: 15.12.2020
Adres: magazyn.glissando@gmail.com
Redaktor prowadzący: Piotr Cichocki

Tematem numeru są dźwiękosfery i muzyka z obszaru zawierającego się w trójkącie pomiędzy Dar-Es-Salaam, Kinshasą a Harare. Zmierzamy do opisania współczesnych zjawisk muzycznych w sposób wolny od postkolonizacyjnych dyskursów. Celem jest ukazanie skomplikowanych ról dźwięku, sposobów jej wykonywania, wreszcie krytycznej refleksji nad dotychczasowymi opisami i sposobami prezentacji.

Wychodzimy z założenia, że opis muzyki afrykańskiej przez długie lata zdominowany był przez perspektywę imperialną, która kazała w muzyce afrykańskiej dostrzegać przede wszystkim braki (np. autorstwa, głębi harmonicznej, historyczności, jednostkowości, autonomii, samokontroli). Zachęcamy autorów do odrzucenia tej perspektywy. Numerem tym zamierzamy podjąć na eksperymentalne i dialogiczne sposoby dyskusję nad środkowoafrykańską muzyką używając do tego jej własnych kategorii.

Proponujemy teksty dotyczące następujących zagadnień:

1. relacji muzyki lokalnej i globalnej może to dotyczyć współczesnych i historycznych stylów i konwencji; w tym wątku rolę odgrywają również współczesne diaspory, brzmień miast i wsi;

2. intermediów skupionych wokół muzyki na ile inne niż słuch zmysły są integralne w muzyce afrykańskiej? w jaki sposób znajduje to kontynuację we współczesnych formach multimedialnych, takich jak teledyski, filmy muzyczne, gify;

3. hierarchii zagadnienie odnosi się do roli dźwięku w odniesieniu ideologii takich jak nacjonalizm, autenthicite, panafrykanizm; dodatkowo odnosi się to do społecznej roli muzyki i muzyków w sieciach rodzinnych, terytorialnych, plemiennych, narodowych, sąsiedzkich, czy też patrząc z innej strony w strukturach międzynarodowego rynku muzycznego;

4. materialności teksty mogą dotyczyć różnych formy instrumentów, infrastruktur i nośników; problem ten dotyczy również napięcia pomiędzy muzyką tzw. tradycyjną a nowymi formami i nowymi mediami;

5. kolonizacji i dekolonizacji teksty mogą być poświęcone krytycznej analizie procesów archiwizacji, nagrywania, publikowania muzyki i pisania o niej rozwijających się pod imperialnymi auspicjami

6. autorstwa pytanie dotyczy sposobów zaznaczania autorstwa w wymiarach prawnym, zwyczajowym i indywidualnym; istnieje napięcie pomiędzy określaniem twórczości muzycznej w kategoriach danej grupy etnicznej a dziełem jednego twórcy;

7. relacjami rytmik i tonalności problem dotyczy zarówno kwestii muzykologicznych, jak i kulturowych sposobów opisu muzyki afrykańskiej.

Jesteśmy jednocześnie otwarci na propozycje innych tematów i zagadnień.

Przewidujemy dwa formaty tekstów – opisowe do 15 tys. znaków i analityczne do 30 tys. znaków. Zachęcamy również do wzbogacenia tekstów elementami wizualnymi (w tym przypadku prosimy autorki o nadsyłanie elementów wizualnych, które są wyczyszczone pod względem praw autorskich i praw do wizerunku) i dźwiękowymi.

________________EN________________
The “Glissando” contemporary music magazine invites you to submit abstracts (up to 2,000 characters) and, after acceptance, articles (up to 15,000/30,000 characters) devoted to music from East and Central Africa.

Issue theme: Dar-Es-Salaam – Kinshasa – Harare
Abstract submission deadline: 6/11/2020
Article submission deadline: 15/12/2020
Submission address: magazyn.glissando@gmail.com
Lead editor: Piotr Cichocki

The issue is thematically centered around the soundscapes and music from the triangle area between Dar-Es-Salaam, Kinshasa, and Harare. We aim to describe contemporary musical phenomena without resorting to postcolonial discourses. Our goal is to both showcase the complicated roles of sound and the ways of making music, and to critically reflect upon the existing descriptions and presentation methods.

Our assumption is that for years, the discourse around African music has been dominated by the imperial perspective, which focused on what this music lacks (e.g. authorship, depth of harmony, historicity, individuality, autonomy, self-control). We encourage you to reject this perspective. In this upcoming issue, we are hoping to start an experimental and dialogical discussion about Central African Music, with the help of its own categories.

We suggest the following article topics:

1. The relationship between local and global music – this might refer to contemporary and historical styles and conventions (including those of contemporary diasporas), or to sounds of cities and rural areas.

2. The intermedia centered around music – how are senses other than hearing integral to African music? How is it reflected in contemporary multimedia forms, such as music videos, musical films, and gifs?

3. Hierarchy – this issue refers to the role of sound with regards to ideologies like nationalism, authenticité, and pan-Africanism. Additionally, it concerns the social role of music and musicians in networks based around families, territories, tribes, nations, neighborhoods, or within the global music industry.

4. Materiality – the articles may be about various forms of instruments, infrastructure, and carriers. This issue also involves the tension between so-called traditional music and new forms and new media.

5. Colonization and decolonization – the articles can be devoted to the critical analysis of archiving, recording, publication, and writing about music, and the development of those phenomena under imperial auspices.

6. Authorship – here, the question is about the ways in which authorship is established from the legal, traditional, and individual standpoint. There is a tension between defining music according to categories of a given ethnic group and the work of one specific artist.

7. The relationship between rhythm and tonality – this may involve both musicological issues and cultural means of describing African music.

At the same time, we are open to suggestions of other topics.

We plan to construct the issue from two kinds of articles: descriptive (up to 15,000 characters) and analytical (up to 30,000 characters). We also encourage you to include visual elements and audio in your texts (if you decide to do that, please make sure that they are cleared in terms of copyright and right of personal portrayal).