Glissando #Iran: call for works

/ 24 paź 2022

Magazyn o muzyce współczesnej „Glissando” zaprasza do współtworzenia multimedialnej edycji numeru dotyczącego muzyki Iranu oraz diaspory irańskiej na świecie. Zachęcamy do nadsyłania abstraktów tekstów/projektów (do 2 tys. znaków) i po akceptacji – pełnych artykułów (do 30 tys. znaków), krótkich tekstów (do 5 tys. znaków), audiopapers, video dokumentacji, playlist, soundwalków, dokumentacji fotograficznych, przestrzeni wirtualnych oraz otwartych form intermedialnych ściśle związanych z tematyką numeru.

Temat numeru: Iran
Termin nadsyłania propozycji: 15.11.2022
Termin nadsyłania gotowych materiałów (po akceptacji): 15.01.2023
Adres: magazyn.glissando@gmail.com
Redaktorzy prowadzący: Martyna Kosecka, Idin Samimi Mofakham 

W ciągu ostatniego półwiecza na Zachodzie szczególną uwagę poświęcano tradycyjnej muzyce perskiej. Etnomuzykologiczne rozprawy na temat teorii muzyki dastgāh oraz setki występów irańskich mistrzów muzyki perskiej poza granicami Iranu są na to wystarczającym dowodem. Jednak w ostatnich dziesięcioleciach działalność irańskich muzyków pokazuje, że muzyka Iranu nie ogranicza się do tradycyjnej muzyki perskiej, prezentując rozmaite podejścia
i style muzyczne, wykraczające poza stereotyp wiążący się z tym krajem. Tożsamość muzyki perskiej jest zawieszona pomiędzy Orientem a Okcydentem, przepełniona popkulturą zachodu,
a zarazem ewokująca intymnością tradycji muzycznej i folkloru multietnicznego społeczeństwa irańskiego. Stanowi więc nieustannie mieniący się kalejdoskop poezji, filozofii i odurzających nieposkromionych brzmień Persji. 

Czym jest więc muzyka Iranu? W których kierunkach zmierza? Jak kształtuje się na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci, biorąc pod uwagę tak skomplikowaną i nieustannie zmieniającą się sytuację polityczno-ekonomiczno-społeczną w kraju i regionie Bliskiego Wschodu?

Zapraszamy do nadsyłania propozycji do numeru Glissando Persja, które będą mogły skompletować antologię materiałów o przeszłości, teraźniejszości i niektórych możliwych wizjach dalszego rozwoju muzyki Iranu. Poszukujemy dokumentacji o szerokim zakresie tematycznym, obejmującym między innymi muzykę współczesną, eksperymentalną, popkulturę, ruchy multimedialne w Iranie, historię szkół kompozytorskich, czy też relacje tworzonej współcześnie muzyki z polityką, ekonomią i społeczeństwem. Szczególnie zachęcamy do nadsyłania propozycji medialnych wykraczających poza tradycyjne schematy prezentacji, takich jak audiopapers, video dokumentacje, playlisty, soundwalks, dokumentacje fotograficzne, przestrzenie wirtualne, otwarte formy intermedialne oraz wszelkie inne formaty nie uwzględnione w powyższym opisie.

________________EN________________

Contemporary music magazine Glissando invites you to contribute to the upcoming multimedia online issue about the music of Iran and the Iranian diaspora around the world. We invite you to submit abstracts/project concepts (up to 2,000 characters) and, after acceptance, full articles (up to 30,000 characters), short texts (up to 5,000 characters), audio papers, video documentations, playlists, soundwalks, photo documentations, virtual spaces or open intermedia forms closely connected to the topic of the issue.

Issue theme: Iran

Abstract submission deadline: 15.11.2022

Ready material submission deadline (after acceptance): 15.01.2023

Submission address: magazyn.glissando@gmail.com

Lead editors: Martyna Kosecka, Idin Samimi Mofakham

Over the past half-century, traditional Persian music has received special attention in the West. Ethnomusicological treatises on the theory of dastgāh music and hundreds of performances by Iranian masters of Persian music outside Iran prove this. However, in recent decades, the activities of Iranian musicians show that Iranian music is not limited to traditional Persian music, presenting various approaches and musical styles that go beyond the stereotype associated with this country. The identity of Persian music is suspended between the Orient and the Occident, filled with Western pop culture, and at the same time evoking the intimacy of the musical tradition and folklore of multiethnic Iranian society. Therefore, it is an ever-shimmering kaleidoscope of poetry, philosophy, and the intoxicating, untamed sounds of Persia.

So what is Iranian music? In which directions is it going? How has it developed over the past decades, taking into account such a complicated and constantly changing political, economic, and social situation in the country and the region of the Middle East?

We invite you to submit work proposals for the Glissando Persia issue, which will complete an anthology of materials about the past, present, and some possible visions for the further development of Iranian music. We are looking for documentation on a wide range of topics, including contemporary music, experimental music, pop culture, multimedia movements in Iran, the history of composers’ schools, or the relationship between contemporary music and politics, economy, and society. We particularly encourage you to submit multimedia proposals that go beyond traditional presentation formats, such as audio papers, video documentaries, playlists, soundwalks, photo documentaries, virtual spaces, open intermedia forms, or other formats not mentioned in the description above.