Otwieramy Ukraińskie Korytarze

Redakcja / 1 kwi 2023

Ukraińskie Korytarze to wielojęzyczna strona na teksty i inne materiały poświęcone muzyce współczesnej, elektronicznej i improwizowanej z Ukrainy.

Korytarze rozumiemy tu jako wymianę informacji, interpretacji, myśli, postaci, utworów – także pomiędzy redakcjami.

Współpracujemy z ukraińskim „The Claquers”, niemieckimi „Positionen” i duńskim „Seismografem”.

Projekt dofinansowany przez European Cultural Foundation w ramach grantu Culture of Solidarity.

 

Ukrainian Corridors is a multilingual website for texts and other materials devoted to contemporary, electronic and improvised music from Ukraine.

Corridors are understood here as the exchange of information, interpretations, thoughts, characters, works – also between editorial offices.

We cooperate with the Ukrainian “The Claquers”, the German “Positionen” and the Danish “Seismograf”.

Project co-financed by the European Cultural Foundation under the Culture of Solidarity grant.

 

«Українські коридори» — багатомовний веб-сайт для текстів та інших матеріалів, присвячених сучасній, електронній та імпровізованій музиці з України.

Під коридорами тут розуміють обмін інформацією, інтерпретаціями, думками, героями, творами – також між редакціями. Ми співпрацюємо з українським «The Claquers»німецьким «Positionen» і данським «Seismograf».

Проект співфінансується Європейським Культурним Фондом у рамках гранту «Культура солідарності».