Call For Papers: Glissando #25 – Manifesty

Antoni Michnik / 25 kwi 2014

Magazyn Glissando zaprasza do nadsyłania tekstów (do 40 tys. znaków) dotyczących muzycznych manifestów oraz roli dźwięku w wizjach zawartych w szeroko rozumianych manifestach.

Glissando#25 – Manifesty

Termin: połowa czerwca 2014

Adres: magazyn.glissando@gmail.com

 

Manifesty zakładają projekt całościowej zmiany społecznej – całościowej, a więc takiej, która obejmuje również sferę dźwiękową. Każdy całościowy projekt przemian posiada, nie zawsze wyrażoną jawnie, projektowaną wizję audialnej organizacji rzeczywistości, w której mieszczą się m.in. regulacje dotyczące hałasu czy też prawo do publicznego zabierania głosu przez dane grupy społeczne, bądź ich reprezentacje. Manifesty znajdują się zatem na przecięciu estetyki oraz polityki.

W polszczyźnie bardzo często stosuje się dźwiękową, werbalną bądź performatywną metaforykę do opisu treści manifestów, bądź też samego aktu wystąpienia, natomiast bardzo mało miejsca poświęca się cały czas roli dźwięku w samym procesie ich powstawania. Wiemy co „głosiły” tezy przybite przez Marcina Lutra do drzwi katedry w Wirtemberdze, chociaż nie słyszeliśmy nigdy dźwięku przybijania ich do drewna. To samo dotyczy odgłosów maszyn drukarskich czy ludzi kolportujących manifesty na ulicach.

Projekt numeru 25 Glissanda zakłada zbadanie problematyki manifestów w tej szerokiej perspektywie, ze szczególnym odniesieniem do Europy środkowo-wschodniej. Zakłada rekonstrukcję wizji audiosfery ukrytych w różnych nowoczesnych całościowych tekstach politycznych oraz ponowne przebadanie tekstów programowych środkowoeuropejskich awangard – zarówno tych bezpośrednio podejmujących tematykę muzyki, jak i tych pozornie traktujących jedynie o sztukach wizualnych. Wreszcie, zakłada refleksję nad przemianami pojęcia manifestu w krajach powojennego bloku wschodniego – pozostających w cieniu Manifestu Komunistycznego w czasach, gdy inflacja artystycznych manifestów doprowadziła do kryzysu samego pojęcia. Oznacza to refleksję nad manifestami doby neoawangard oraz tekstami współczesnymi.

__________________________________________________________________________

Call for Papers

Glissando magazine invites authors to send essays (up to 40 thousand characters) regarding musical manifestos and the meaning of sounds in visions included in broadly understood manifestos.

Glissando #25 – Manifestos

Deadline: middle of June 2014

Adress: magazyn.glissando@gmail.com

The notion of manifesto assumes the project of an all-encompassing social change – all-encompassing, therefore one containing also the sonosphere. Every such project of change contains, a projected vision of audial organisation of reality, including regulations concerning noise or the right of public speech for given social groups or their representations. Thus, manifestos are positioned at the intersection between aesthetics and politics.

Sonic, verbal or performative metaphors are very frequently used to describe the content of manifestos or the act of manifestation itself. However, little attention is still being paid to the role of sound in the process of their development. We know what the thesis nailed by Martin Luter to the doors of the Wittenberg cathedral „proclaimed”, although we never heard the sound of them being nailed to the wood. The same could be said about the sounds of a pritnting press or people distributing the manifestos on the streets.

The project of the 25th issue of Glissando envisions research of the problematic aspects of manifestos in this broad perspective with special reference to the Central and Eastern Europe. It envisions reconstruction of the visions of audiosphere hidden in different modern all-encompassing modern political texts and renewed research od the program texts of Central- European avantguardes – both those directly taking up the topic of music, and those seemingly dealing only with the visual arts. Finally, it envisions the research on and consideration of the changes of the notion of manifesto in the countries of the Eastern Block – remaining in the shade of the Communist Manifesto in times, when the inflation of artistic manifestos lead to a crisis of the notion itself. It means reconsideration of the manifestos of the neo-avantguards, as well as different contemporary texts.