Glissando #42: call for papers

Angelika Tracz, Joanna Kwapień / 1 cze 2022

Magazyn o muzyce współczesnej „Glissando” zaprasza do współtworzenia numeru dotyczącego najmłodszego pokolenia polskich kompozytorów (urodzeni po 1985 roku). Zachęcamy do nadsyłania propozycji tematów artykułów i po akceptacji, tekstów (15-30 tys. znaków),  jak również propozycji krótkich tekstów (do 7 tys. znaków, bez abstraktów) do działu poświęconego osobistym doświadczeniom kompozytorskim.

Termin tekstów: 15.07.2022 r.

Adres: magazyn.glissando@gmail.com

Redaktorki prowadzące: Angelika Tracz, Joanna Kwapień

Temat numeru: generacja

Kto komponuje w 2022 roku? Prawie 20 lat po opublikowaniu #3 magazynu „Glissando” i niemal całkowitej wymianie składu kolektywu redakcyjnego, po raz drugi zastanawiamy się nad użyciem pojęcia „pokolenie” wobec grupy najmłodszych  (urodzonych pod koniec lat 80. i w latach 90.) kompozytorów. Jako cezurę generacyjną nie bez powodu przyjmujemy okolice polskiej transformacji ustrojowej – przekształcenia systemu politycznego, zmiany gospodarcze, klimatyczne i instytucjonalne, a także rosnący wpływ kultury cyfrowej na społeczeństwo traktujemy jako punkt wyjścia do charakterystyki ich twórczości.

Także w programach polskich festiwali muzycznych utwory kompozytorów najmłodszych przykuwają uwagę jako najbardziej aktualne, rezonujące z nagłówkami i obrazami serwowanymi przez media. Dzieło muzyczne w tym kontekście jest przedmiotem wykraczającej poza świat sztuki dyskusji, a w starciu argumentów wypowiedź artysty stawia się jako jedną z hipotez w sporze o realny kształt rzeczywistości. Jak bardzo aktualne staje się czynne działanie społeczne muzyki współczesnej? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć w numerze #42 magazynu „Glissando”. Nasze zaproszenie do współpracy kierujemy szczególnie do osób komponujących, a także wykonawców, performerów oraz osób czynnie uczestniczących w kształtowaniu się środowiska muzyki najnowszej. Wspólnie chcielibyśmy zastanowić się nad:

(1) aktualnością pojęcia pokolenia w odniesieniu do środowiska kompozytorów posttransformacyjnych;

(2) instytucjonalnymi aspektami transformacji ustrojowej w Polsce i ich wpływem na sytuację osób komponujących;

(3) kształtowaniem się tożsamości kompozytorskiej w XXI w. i definiowaniem na nowo roli osoby komponującej i jej funkcji we współczesnej kulturze muzycznej;

(4) sposobem wyrażania w dziele muzycznym stosunku osób komponujących do sytuacji społeczno-politycznej (m.in. rozważania dotyczące tożsamości płciowej, cielesności, systemu politycznego, zmian klimatycznych, globalizacji itd. oraz manifesty z nimi powiązane);

(5) poruszaniem się osób komponujących w przestrzeni cyfrowej i wykorzystywaniem nowych technologii w procesie komponowania;

(6) korespondencją współczesnego dzieła muzycznego z innymi tekstami kultury oraz komponowaniem w służbie innym dziedzinom sztuki;

(7) performatywnym aspektem posttransformacyjnego dzieła muzycznego;

(8) wpływem migracji osób komponujących na współczesne dzieło muzyczne.

 

___________________________EN______________________________

The contemporary music magazine „Glissando” invites you to co-create an issue on the youngest generation of Polish composers (born after 1985). We encourage you to submit proposals for subjects of articles, and, after further acceptance, texts (15-30,000 characters) as well as proposals for short texts (up to 7,000 characters, without abstracts) for the section devoted to personal experiences of the composers.

Deadline for texts: 15th July 2022

Address: magazyn.glissando@gmail.com

Managing Editors: Joanna Kwapień, Angelika Tracz

Issue’s topic: generation

Who is composing in 2022? Almost 20 years after the publication of #3 of the „Glissando” magazine and the almost complete replacement of the editorial collective, we are considering for the second time the use of the term „generation” in relation to a group of the youngest (born in the late 1980s and in the 1990s) composers. It is not without reason that we adopt as the generational caesura the period around the Polish political transformation – the transformation of the political system, economic, climatic and institutional changes, as well as the growing influence of digital culture on society are treated as the starting point for the characterisation of their work.

Polish youngest generation’s works attract lots of attention, regarded as fresh and resonating with current issues and topics served by the media. In this context, a musical work is a subject of discussion that goes beyond the world of art, and in the clash of arguments, an artist statement is placed as one of the hypotheses in the dispute about the shape of reality. Is this active approach to contemporary music up-to-date in modern times? We will try to answer this question in issue #43 of „Glissando” magazine. We invite you to join us in a conversation about:

(1) the validity of the concept of generation in relation to the environment of post-transformation composers;

(2) the institutional aspects of Poland’s systemic transformation and their impact on the situation of composers;

(3) the formation of the composer’s identity in the 21st century and redefining the role of the composer and its function in the contemporary music culture;

(4) the way of expressing composers  in musical works attitude towards the socio-political situation (including reflections on gender identity, body image, political system, climate change, globalization, etc., as well as manifestos related to them);

(5) the concept of digital-native-composers and the use of new technologies in the process of composition;

(6) the correspondence of contemporary musical work with other cultural texts and composing in the service of other artistic fields;

(7) performative aspect of post-transformation musical work;

(8) the impact of the migration of composers on a contemporary musical work.