Głos/nik: call for audio papers

Jan Topolski / 8 gru 2022

Glissando #D: Głos/nik

Call for Audio Papers | ENGLISH BELOW

 

Termin nadsyłania abstraktów: 31.01.2023

Termin na gotowe podcasty: 31.03.2023

Adres: magazyn@glissando.pl / temat: #D

Data wydania: wiosna 2023

Redaktor prowadzący: Jan Topolski

Przeniósł głos ludzki niczym za pomocą magii na odległość. Powiększył najmniejsze szelesty z wnętrza drewna. Zbudował nową orkiestrę z wielkich skrzynek. Telefon, mikrofon, głośnik. Trzy wynalazki z końca XIX wieku i początku XX wieku to zarazem trzy przedmioty i media zapośredniczenia dźwięku – a zwłaszcza głosu jako najistotniejszego elementu komunikacji. Obiekty fetyszystycznych fantazji i inżynierskich analiz dały początek także trzem nowym rodzinom instrumentów muzycznych, na których gra coraz więcej kompozytorek_ów i artystek_ów dźwiękowych. Wiążą się one z obszarami takimi jak sound design, muzyka konkretna i akuzmatyczna, sound art i rzeźby dźwiękowe, które pojawiały się już m.in. w #24, #26, #30 i #37 magazynu „Glissando”. Pozornie niewidzialne i neutralne, bywają przedmiotem licznych (nad)użyć redefiniujących ich pierwotne cele. 

Za pomocą formy audialnej chcemy zbadać, jak użycie telefonu, mikrofonu i głośnika wpływa na odbiór i rozumienie dźwięku oraz głosu. Przez formę audio papers rozumiemy 15–30 minutowe autorskie nagrania o charakterze wykładu, eseju, wywiadu lub podcastu, z ewentualnymi samplami dźwiękowymi i/lub fragmentami muzycznymi, ewentualnie 30-60-minutowe nagrania terenowe (field recordingi) lub mikxtapes. Dopuszczalne języki to polski i angielski, a każdemu zgłoszeniu audio powinien towarzyszyć krótki tekst (ok. 1500-2000 znaków ze spacjami) zapowiedzi/streszczenia. Formy kolażowe (wizualno-tekstowo-dźwiękowe) pozostają do negocjacji. W szczególności interesują nas tematy takie jak:

– pierwsze nagrania głosu ludzkiego i związane z tym wynalazki oraz problemy transkrypcji

– status głosu ludzkiego w ścieżce dźwiękowej filmów, zależnie od epoki i konwencji

– klasyfikacja mikrofonów i ich dobór zależnie od kontekstu nagrywania głosu

głośnik w praktyce muzyki konkretnej i akusmatycznej, orkiestry akusmonium itp.

– (nad)użycia głośników w audio arcie, instalacjach dźwiękowych itd.

– radiowęzły, kołchoźniki i inne systemy transmisji w zakładach pracy itp. 

– historia i obecne standardy systemów głośników w kinie lub teatrze oraz ich znaczenie dla estetyki filmów lub spektakli 

– wielokanałowe systemy nagrywania i odtwarzania dźwięki (systemy mikrofonów/głośników)

mikrofon, telefon i głośnik jako fetysze lub tematy utworów i instalacji

mikrofon, telefon i głośnik jako instrumenty muzyczne

– konwencja rozmowy telefonicznej (telefem) jako temat w kinie 

– standardy transmisji i kodowania głosu w komunikatorach internetowych (historia i aktualne)

telefon jako narzędzie transmisji głosu na odległość i związane z tym wyzwania.

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń!

 

Kolekcja starych telefonów z muzeum PTT w Belgradzie, źródło: Wikimedia Commons

 

Glissando #D: Micro/Phone/Loud/Speaker

Call for Audio Papers

 

Deadline for abstracts: January 31, 2023

Deadline for podcasts: March 31, 2023

Address: magazyn@glissando.pl / subject: #D

Release date: Spring 2023

Editor: Jan Topolski

 

It carried the human voice as if by magic over a thousand miles. It magnified the slightest rustle from inside the wood. It built a new orchestra out of huge boxes. Phone, microphone, speaker. Three inventions from the late 19th century and early 20th century are at the same time objects and three media of transmission – especially the voice as the crucial element of communication. These subjects of fetish fantasies and scientific research have also given rise to three new families of musical instruments played by more and more composers and sound artists. They are related to areas such as sound design, concrete and acousmatic music, sound art and sound sculptures, which have already appeared in e.g. in „Glissando” #24, #26, #30 and #37. Seemingly invisible and neutral, they are sometimes the subject of numerous (over)uses and redefinitions.

 

Using the audial form, we want to explore how the use of a telephone, microphone and loudspeaker affects the reception and understanding of sound and voice. By audio papers we mean 15-30 minute original recordings in the form of a lecture, essay, interview or podcast, with possible sound samples and/or music excerpts, or possibly 30-60 minutes of field recordings or mixtapes. Acceptable languages are Polish and English and each audio submission should be accompanied by a short text (approx. 1500-2000 characters with spaces) of the announcement/summary. Collage forms (visual-text-sound) are negotiable as well. We are particularly interested in topics such as:

– the first recordings of the human voice and the related inventions and problems of transcription

– the status of the human voice in film soundtracks, depending on the era and convention

– classification of microphones and their selection depending on the context of voice recording

loudspeaker in the practice of concrete and acousmatic music, acousmonium orchestras, etc.

– (over)use of loudspeakers in audio art, sound installations, etc.

– the history and current standards of cinema or theater loudspeaker systems and their importance for the aesthetics of films or performances

– multi-channel sound recording and playback systems (microphone/speaker systems)

microphone, telephone and loudspeaker as fetishes or topics of sound art

 – microphone, telephone and loudspeaker as musical instruments

– the telepheme dialogue as a topic and convention in the cinema

voice transmission and coding standards on the Internet (history and current)

telephone as a tool for remote voice transmission and related challenges.

We’re looking forward to receiving your audio papers!