Pr_m_ _at et_r_o (Kompozycja izorytmiczna nr 4) archiwum