43/2023 Diversity. Curating English

The newest issue of Glissando magazine gives voice to people from all around the globe to share their experience on curating and diversity. Bringing a diverse array of perspectives, they show  how curatorial practices can contribute towards  more equal and fairer redistributions of resources, knowledge(s), and experiences, as well as  expanding our sense of empathy and justice towards marginal, unusual, or unorthodox practices and bring unexpected collaborations to the fore.

In Glissando #43, guest editor Monika Żyła has created a space for reflection concerning some of the recent curatorial practices in music and sound. It is also  a platform for sharing, negotiating, and promoting new curatorial voices, perspectives, ideas, and solutions. 

The issue is divided into four larger thematic clusters: Proximities, Tensions, Encounters and Care, consisting of articles that respond to and interact with one another.

All the articles gathered in the first part Proximities consider curating from a situated perspective, and in relationship to space. In Tensions, the articles expose, trace and analyse larger forces and mechanisms that contribute to systemic erasures, enable active

forgetting and even promote the destruction of cultural knowledge and identities. Encounters gathers invaluable perspectives from various intercultural interactions and collaborations. The last part, Care, offers a consequent closure, harking back to the etymology of curating understood as care. 

We invite all our readers to embark with us on this journey through diversity and curating, which will hopefully inspire new insights and perspectives.

The issue has been created in cooperation with Sounds Now network.

 

Managing editor: Monika Żyła

Graphic design / cover design: Paula Kuch-Krawiec

Photos: Monika Żyła, Andoz Krishnadas

 

Najnowszy numer Glissanda” pozwala autorkom_om z różnych zakątków świata zabrać głos, by mogły_li podzielić się swoimi doświadczeniami dotyczącymi kuratorowania i różnorodności. Przywołując odmienne perspektywy, pokazują, jak praktyka kuratorska może przyczynić się do bardziej równej i sprawiedliwej redystrybucji zasobów, wiedzy i doświadczeń. W jaki sposób pomaga w uwrażliwieniu na kwestie społeczne, kulturalne i środowiskowe oraz poszerzyć nasze poczucie empatii i sprawiedliwości w stosunku do marginalizowanych, nietypowych lub niekonwencjonalnych praktyk oraz przyczynić się do zainicjowania nieoczekiwanej współpracy?

W „Glissando” #43 redaktorka prowadząca Monika Żyła stworzyła przestrzeń do refleksji na temat najnowszych praktyk kuratorskich w muzyce i dźwięku. Numer stał się platformą do wymiany spostrzeżeń, negocjacji i promowania nowych głosów, perspektyw, pomysłów i rozwiązań kuratorskich.

Numer podzielony jest na cztery większe grupy tematyczne: Proximities, Tensions, Encounters and Care, składające się z różnorodnych tekstów, wzajemnie powiązanych i wchodzących ze sobą w interakcję.

Wszystkie artykuły zebrane w pierwszej części Proximities poruszają temat kuratorstwa z perspektywy sytuacyjnej i relacji w przestrzeni. W Tensions eksponowane i analizowane są mechanizmy, które przyczyniają się do systemowych wymazań, dopuszczają zapomnienie, a nawet nakazują niszczenie wiedzy i tożsamości kulturowej. W Encounters natomiast zgromadzone zostały teksty, dla których punktem wyjścia była perspektywa wynikająca z różnych interakcji i współpracy międzykulturowej. Numer zamyka część Care, która nawiązuje do etymologii pojęcia kuratorowania rozumianego jako troska.

Zapraszamy wszystkie_kich nasze_ych czytelniczki_ków do zanurzenia się w lekturze, która, miejmy nadzieję, zainspiruje i pozwoli spojrzeć na pojęcie różnorodności i kuratorowania z nowej perspektywy.

Numer powstał we współpracy z siecią Sounds Now.

 

Redaktorka prowadząca: Monika Żyła

Projekt graficzny/projekt okładki: Paula Kuch-Krawiec

Zdjęcia: Monika Żyła, Andoz Krishnadas