30 / 2017 New Music in Eastern Europe EN/PL

Jubileuszowy numer magazynu „Glissando” pod redakcją Jana Topolskiego stanowi naszą kolejną, szeroko zakrojoną wyprawę po terytoriach nowej muzyki w Europie Środkowej i Wschodniej. W czterech blokach zgromadzonych zostało blisko 30 tekstów, w większości w języku angielskim (z alternatywnymi wersjami na stronie www.glissando.pl). Wspólnie z Bôłt Records od dawna przyświeca nam hasło New Music in Eastern Europe – dziedzictwo awangard, zapomniani pionierzy, współcześni klasycy, nowe nazwiska i sceny. Tym razem skupiliśmy się na krajach byłej Jugosławii, grupy Wyszehradzkiej oraz Rumunii, Rosji, Białorusi i Ukrainie. Nasłuchiwania to subiektywne rekonesanse i diagnozy, od rumuńskich kurortów, przez rosyjski futuryzm, po węgierskie radio i jugosławiańskie pomniki, a wspólnym mianownikiem jest tu duchologiczna tęsknota. Mapy zabierają czytelnika na spacer po sześciu tętniących muzycznym życiem metropoliach, pokazując najważniejsze wydarzenia i miejsca, nierzadko całkiem alternatywne (Petersburg, Lwów, Ljubljana, Budapeszt, Bratysława i Praga). Lustra to pogłębione studia kluczowych, choć często zapoznanych zjawisk: węgierskiego Studia Nowej Muzyki, zagrzebskiego Biennale, Cage’a oraz elektroniki w Jugosławii, rosyjskiej Popmechaniki, ale także dźwiękowego podejścia do Praskiej Wiosny czy współczesnych demonstracji. Wreszcie Sylwetki przypominają lub odkrywają wybrane postaci nowej muzyki i performatyki z wielu pokoleń i krajów: Katalin Ladik (Serbia/Węgry), Jozef Malovec (Słowacja), Petr Kofroň (Czechy), Irinel Anghel (Rumunia), Borys Filanowski (Rosja), Oksana Omelczuk (Białoruś), Aleksiej Szmurak (Ukraina) i Anna Zaradny (Polska).

 


 

The jubilee issue of Glissando edited by Jan Topolski is another of our journeys into the territories of new music in Central and Eastern Europe. Its four blocks are made up of nearly 30 articles, most of them in English (with alternative versions available at www.glissando.pl). Together with Bôłt Records we’ve long operated under the motto of New Music in Eastern Europe – the legacy of avant-gardes, forgotten pioneers, modern classics, new names and new scenes. This time we’ve concentrated on the countries of the former Yugoslavia and the Visegrad Group, as well as Romania, Russia, Belarus, and Ukraine. The Reconaissances are made up of subjective explorations and diagnoses: all of them, from Romanian resorts, through Russian futurism, to Hungarian radio and Yugoslavian monuments, share the common denominator of a hauntological longing. Our Maps take the reader for a walk through six metropolises teeming with musical life, showing him the most important places and events – often entirely off the beaten track (Petersburg, Lvov, Ljubljana, Budapest, Bratislava and Prague). The Mirrors are in-depth studies of important, but forgotten, phenomena: the Hungarian New Music Studio, the Zagreb Music Biennale, John Cage and electronic music in Yugoslavia, the Russian group Popmechanika, but also the sonic approach to the Prague Spring and modern demonstrations. Finally, our Silhouettes aim to bring back – or bring out – selected figures from music and performatics, hailing from many countries and generations: Katalin Ladik (Serbia/Hungary), Jozef Malovec (Slovakia), Petr Kofroň (Czech Republic), Irinel Anghel (Romania), Boris Filanovsky (Russia), Oxana Omelchuk (Belarus), Alexei Shmurak (Ukraine) and Anna Zaradny (Poland).